Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare gezondheidszorg

Totaal baten

11.844

12.951

13.040

13.040

13.040

13.040

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.573

9.499

9.522

9.522

9.522

9.522

Opbrengsten derden

3.271

3.452

3.517

3.517

3.517

3.517

Totaal lasten

17.949

17.405

17.941

18.087

17.891

17.841

Apparaatslasten

13.750

11.421

11.733

11.686

11.686

11.668

Inhuur

1.128

156

160

160

160

160

Overige apparaatslasten

573

343

225

221

221

221

Personeel

12.049

10.922

11.348

11.304

11.304

11.287

Interne Lasten

-258

-280

-392

-392

-392

-392

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-258

-280

-392

-392

-392

-392

Programmalasten

4.457

6.264

6.600

6.793

6.597

6.565

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.817

4.464

4.783

4.784

4.784

4.784

Kapitaallasten

24

22

21

20

20

19

Overige programmalasten

68

85

157

350

154

122

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

548

1.694

1.640

1.640

1.640

1.640

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-6.105

-4.455

-4.901

-5.048

-4.851

-4.801

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-6.105

-4.455

-4.901

-5.048

-4.851

-4.801

Onttrekking aan reserves

0

42

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

42

0

0

0

0

Resultaat

-6.105

-4.413

-4.901

-5.048

-4.851

-4.801

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.361

7.010

6.620

6.582

6.621

6.579

Overhead clusterondersteuning

0

2.731

2.412

2.420

2.408

2.416

Resultaat na Overhead

-13.466

-14.154

-13.933

-14.049

-13.880

-13.796

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen voor de opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten zoals bijvoorbeeld de SOA poli.
De opbrengsten derden bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit de Reizigerszorg, scheepsinspecties en indicatiestellingen op het gebied van arbeid en woningurgenties.

Lasten

De personele kosten dienen ter bestrijding van infectieziekten en voor de gezondheidsbevordering.
Het grootste deel van de programmalasten zit in inkopen en uitbestede werkzaamheden. Hieronder vallen de kosten ter bestrijding van infectieziekten (o.a. SOA poli en reizigerszorg) en kosten die gemaakt worden in het kader van de gezondheidsbevordering. De subsidies worden verstrekt voor prostitutiezorg en voor de inzet van wijkverpleegkundigen in kwetsbare wijken.

Reserves

In 2017 wordt de gevormde bestemmingsreserve Centrum Seksueel Geweld volledig onttrokken (€ 42). Deze reserve was gevormd voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld.

Meerjarig verloop

Het lastenbudget is vanaf 2018 hoger dan in 2017. Bij Inkopen en Uitbestede werkzaamheden is vanuit product Maatschappelijke Begeleiding & Advies (Programma Maatschappelijke Ondersteuning) € 197 overgeheveld voor cliëntondersteuning sport voor een gezond gewicht. Daarnaast is bij een herschikking van programmamiddelen € 213 toegevoegd ten behoeve van de exploitatiekosten van het Centrum Seksueel Geweld.
Als gevolg van dezelfde herschikking van programmamiddelen zijn de Overige programmalasten vanaf 2018 verhoogd met € 100 voor preventie van ondervoeding ouderen en in 2018 en 2019 met € 364 voor extra inzet voor kwetsbare ouders (€ 200 in 2020 en 2021). Vanwege budgetverschuivingen binnen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten
wordt het budget in 2018 met € 456 en vanaf 2019 met circa € 0,3 mln verlaagd.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.