Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Totaal baten

2.360

2.022

1.870

1.856

1.741

1.741

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.127

2.022

1.870

1.856

1.741

1.741

Opbrengsten derden

233

0

0

0

0

0

Totaal lasten

225.077

231.349

239.090

236.878

237.881

238.758

Apparaatslasten

12.233

10.254

10.615

10.534

10.534

10.534

Inhuur

1.289

271

192

192

192

192

Overige apparaatslasten

380

225

230

230

230

230

Personeel

10.564

9.758

10.193

10.111

10.111

10.111

Interne Lasten

2.110

2.042

2.135

2.128

2.121

2.121

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.111

2.042

2.135

2.128

2.121

2.121

Programmalasten

210.734

219.054

226.340

224.217

225.226

226.104

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.524

26.983

50.047

50.072

49.779

49.779

Kapitaallasten

463

437

461

451

40

40

Overige programmalasten

-164

284

4.680

2.456

3.130

4.007

Sociale uitkeringen

19.087

22.664

24.145

24.145

24.145

24.145

Subsidies en inkomensoverdrachten

174.823

168.687

147.006

147.092

148.133

148.133

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-222.717

-229.328

-237.220

-235.022

-236.139

-237.017

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-222.717

-229.328

-237.220

-235.022

-236.139

-237.017

Onttrekking aan reserves

1.300

4.695

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.300

4.695

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

18

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

18

0

0

0

0

Resultaat

-221.417

-224.614

-237.220

-235.022

-236.139

-237.017

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

5.883

6.196

6.566

6.533

6.566

6.542

Overhead clusterondersteuning

0

2.543

2.343

2.289

2.289

2.296

Resultaat na Overhead

-227.300

-233.354

-246.129

-243.845

-244.994

-245.854

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten 2018 bedragen in totaal € 2,0 mln. De bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) voor het door de gemeente Rotterdam uitvoeren van administratieve werkzaamheden, contractmanagement en contractbeheer is € 1,5 miljoen. Voor het overige bestaan de baten uit bijdragen vanuit ZonMw voor onderzoeken en bijdragen regiogemeenten aan het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak en het Jeugdbeschermingsplein.

Lasten

De lasten 2018 bedragen in totaal € 239 mln, waarvan € 168 mln. uit de integratie uitkering sociaal domein Jeugd.
Voor 2018 is voor een periode van drie jaar de inkoop van de volgende drie onderdelen opnieuw aanbesteed:
(1) inkoop jeugdhulp - basis-GGZ, dyslexie en Jeugd met een Beperking
(2) de bemensing wijkteams en expertiseteams
(3) het doelgroepenvervoer
Ook voor de opdrachten Nieuw Rotterdams Welzijn in de veertien Rotterdamse gebieden zijn nieuwe drie-jarige afspraken gemaakt voor de jaren 2018 t/m 2020. In totaal gaat het om € 17 mln.

Daarnaast worden instanties gesubsidieerd die werkzaamheden verrichten in het kader van (voorschools) Schoolmaatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, gezinscoaching en eigen kracht conferenties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de zorginstellingen spelen een rol in de programmatische aanpak Decentralisatie Jeugdzorg/Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Reserves

Vanaf 2018 zijn geen mutaties op reserves begroot. Indien nodig kan op basis van actuele inzichten bij voorjaarsnota 2018 voor jeugdhulp een beroep worden gedaan op de nieuwe bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en jeugdhulp.

Meerjarig verloop

Bij de voorjaarsnota 2017 is € 3,3 mln. voor 2018 toegekend. Vanuit de integratie uitkering sociaal domein zijn vanaf 2018 ook meerjarig middelen toegevoegd. Hierdoor is het meerjarig verloop van dit product stabiel.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.