Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Totaal baten

21.101

21.126

18.972

18.911

18.911

18.911

Bijdragen rijk en mede-overheden

17.007

18.733

16.539

16.500

16.500

16.500

Financieringsbaten

8

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

3.658

2.393

2.433

2.410

2.410

2.410

Overige baten

428

0

0

0

0

0

Totaal lasten

330.354

362.398

361.047

357.051

348.671

344.523

Apparaatslasten

27.846

41.319

40.808

39.825

39.837

39.963

Inhuur

3.423

2.378

1.351

900

900

900

Overige apparaatslasten

783

1.186

1.281

968

968

971

Personeel

23.639

37.755

38.176

37.956

37.969

38.092

Interne Lasten

710

298

55

62

69

69

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-1

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

711

298

55

62

69

69

Programmalasten

301.798

320.781

320.184

317.164

308.765

304.490

Financieringslasten

56

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

32.336

38.576

41.625

41.168

41.323

41.323

Kapitaallasten

460

431

1.292

1.659

1.721

1.295

Overige programmalasten

5.578

4.869

-754

-136

-256

119

Sociale uitkeringen

217.144

235.531

228.715

225.729

217.205

212.981

Subsidies en inkomensoverdrachten

46.225

41.374

49.306

48.745

48.772

48.772

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-309.253

-341.272

-342.075

-338.140

-329.760

-325.612

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-309.253

-341.272

-342.075

-338.140

-329.760

-325.612

Onttrekking aan reserves

769

20.345

800

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

769

20.345

800

0

0

0

Toevoeging aan reserves

3.400

0

10.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

3.400

0

10.000

0

0

0

Vrijval reserves

4.673

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

4.673

0

0

0

0

0

Resultaat

-307.211

-320.928

-351.275

-338.140

-329.760

-325.612

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

11.305

26.074

27.183

27.008

27.151

27.091

Overhead clusterondersteuning

0

11.363

10.961

10.825

10.807

10.745

Resultaat na Overhead

-318.517

-358.364

-389.420

-375.973

-367.718

-363.448

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de landelijke Regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.

Lasten

De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten sociale uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Wmo.
Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD). Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang en zelfstandig wonen met begeleiding.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.

Reserves

In 2017 wordt er € 17,7 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve AWBZ. Voor € 16,7 mln heeft dit betrekking op de kosten Wmo. € 0,6 mln heeft betrekking op de doorontwikkeling van het informatiemanagement voor de Wmo en jeugdhulp. En daarnaast € 0,4 mln op de kosten van Bureau Frontlijn.
Voor € 2,6 mln wordt er in 2017 een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage. In 2018 wordt er nog eens € 800 onttrokken aan dezelfde reserve.
Tot slot wordt in 2017 € 25 onttrokken uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds ten behoeve van de programmakosten voor asiel en vluchtelingen en € 5 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden.

In 2018 is er € 10 mln toegevoegd aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp. Deze reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten op het Sociaal Domein op te vangen.

Meerjarig verloop

De daling van de baten vanaf 2018 wordt veroorzaakt doordat we geen inkomsten van het Rijk hebben begroot voor Bed, Bad, Brood (€ 1,8 mln).

Vanaf 2018 is er ook een daling aan de lastenkant. Dit zit met name bij de Sociale uitkeringen. Dit heeft te maken met een verlaging van de rijksmiddelen op het Sociaal Domein (uit de September- en Decembercirculaire 2016) en daarnaast gaat er budget over van de Sociale uitkeringen naar Inkopen en uitbestede werkzaamheden in verband met de inkoop van het doelgroepenvervoer vanaf 2018.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.