Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Totaal baten

24.167

19.444

13.083

7.478

7.478

7.478

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.268

7.647

4.178

0

0

0

Dividenden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.011

11.797

8.905

7.478

7.478

7.478

Overige baten

-111

0

0

0

0

0

Totaal lasten

127.930

137.642

124.321

119.024

117.822

118.095

Apparaatslasten

46.839

43.602

46.292

44.756

46.260

46.979

Inhuur

8.126

4.854

368

72

59

59

Overige apparaatslasten

1.930

1.471

1.564

1.339

1.335

1.335

Personeel

36.783

37.278

44.360

43.345

44.865

45.585

Interne Lasten

-6.431

-4.250

-7.461

-3.898

-4.079

-4.256

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-9

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-6.422

-4.250

-7.461

-3.898

-4.079

-4.256

Programmalasten

87.521

98.291

85.490

78.165

75.642

75.372

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.823

17.879

18.146

17.387

14.067

12.920

Kapitaallasten

98

150

72

55

41

40

Overige programmalasten

7.050

17.255

7.578

7.445

7.462

7.463

Salarislasten WSW en WIW

61.741

59.405

56.819

50.539

51.333

52.210

Sociale uitkeringen

345

562

582

582

582

582

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.465

3.040

2.293

2.156

2.156

2.156

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-103.763

-118.199

-111.238

-111.545

-110.344

-110.616

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-103.763

-118.199

-111.238

-111.545

-110.344

-110.616

Onttrekking aan reserves

1.411

1.375

1.000

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.411

1.375

1.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

164

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

164

0

0

0

0

Resultaat

-102.352

-116.660

-110.238

-111.545

-110.344

-110.616

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

28.007

24.916

23.931

24.649

25.711

26.594

Overhead clusterondersteuning

0

7.156

8.135

8.793

8.754

8.695

Resultaat na Overhead

-130.358

-148.733

-142.304

-144.987

-144.809

-145.905

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten voor het product Werk bestaan uit externe omzet die behaald wordt door WSW medewerkers. Daarnaast worden in 2017 baten geraamd van € 6,7 mln van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor re-integratie activiteiten. Voor 2018 zijn de baten van het ESF geraamd op € 3,9 mln. Het verschil wordt verklaard doordat de ESF periode in april 2018 afloopt.

Lasten

De middelen voor het participatiebudget zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Een groot deel van de programmalasten heeft betrekking op salarislasten voor de WSW medewerkers.
Daarnaast worden er, op het gebied van Werk en Re-integratie trajecten, werkervaringsplaatsen en externe capaciteit ingekocht om werkzoekenden te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Ook de lasten voor de gemeentelijke herplaatsingskandidaten in de loonschalen 1- 3, Garantiebanen en Nieuw Beschut worden op het product Werk gepresenteerd.

Reserves

Voor het programma Trainingsplant Rotterdamsche Droogdok Maatschappij wordt in 2017 € 375 onttrokken aan de bestemmingsreserve IFR. Van de bestemmingsreserve Taaleis wordt zowel in 2017 als in 2018 € 1 mln onttrokken ter dekking van de uitgaven voor de Wet Taaleis.
Het saldo (€ 164) van de bestemmingsreserve Fit 4 Work zal in 2017 vrijvallen.

Meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is de verwachte afbouw van de WSW medewerkers zichtbaar. Het meerjarig verloop op de baten wordt voornamelijk beïnvloed door de afbouw van de WSW populatie. De externe omzet daalt evenredig met de populatie.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.