Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Inkomen

Totaal baten

538.806

519.677

499.160

505.139

517.093

523.116

Bijdragen rijk en mede-overheden

538.536

519.677

499.160

505.139

517.093

523.116

Opbrengsten derden

270

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

620.548

616.381

618.400

566.679

575.424

581.585

Apparaatslasten

45.374

42.240

45.036

43.777

40.050

39.934

Inhuur

8.502

2.373

2.290

3.754

521

521

Overige apparaatslasten

1.342

1.255

1.379

1.283

1.249

1.249

Personeel

35.530

38.613

41.367

38.739

38.281

38.165

Interne Lasten

703

1.255

4.627

1.318

1.318

1.318

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

703

1.255

4.627

1.318

1.318

1.318

Programmalasten

574.471

572.886

568.738

521.585

534.056

540.333

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.999

13.262

13.199

12.874

13.463

13.636

Kapitaallasten

51

706

2.165

3.262

3.187

3.113

Overige programmalasten

7.817

40

664

693

696

851

Sociale uitkeringen

553.768

557.474

550.635

504.680

516.634

522.656

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.836

1.404

2.074

76

76

76

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-81.742

-96.704

-119.240

-61.540

-58.331

-58.469

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-81.742

-96.704

-119.240

-61.540

-58.331

-58.469

Onttrekking aan reserves

18.042

40.362

57.241

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

18.042

40.362

57.241

0

0

0

Toevoeging aan reserves

9.748

64.925

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

9.748

64.925

0

0

0

0

Resultaat

-73.448

-121.267

-61.999

-61.540

-58.331

-58.469

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

27.670

25.914

25.168

24.904

22.343

22.427

Overhead clusterondersteuning

0

5.699

5.365

6.556

5.979

5.907

Resultaat na Overhead

-101.118

-152.880

-92.531

-93.000

-86.653

-86.803

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet.

De baten voor 2017 (het definitief budget) zullen naar verwachting beïnvloedt worden door uitwerking van het macrobudget als gevolg van doorwerking van prijswijzigingen en aanpassing volumeraming aan de meest actuele realisaties.
De baten voor 2018 (het voorlopig budget) zullen beïnvloed worden door de invoering van het verdeelmodel 2018. Naar verwachting wordt het definitief budget BUIG 2017 en voorlopig budget BUIG 2018 in oktober 2017 bekend gemaakt. De laatst bekende rijksbaten BUIG worden of in de 10-maandsrapportage 2017 verwerkt of zullen in het jaarrekeningresultaat 2017 tot uiting komen.

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de uitkeringslasten (algemene bijstand). Dit tekort is gebaseerd op de ontwikkeling van de gerealiseerde bijstandsvolume en de gemiddelde uitkeringsprijs tot en met juli 2017. De verhoogde tariefstijging van de uitkeringsnormen2017 en lagere partiele inkomsten dan geraamd hebben een verhogend effect op de gemiddelde prijs waardoor het tekort op de BUIG in 2017 hoger uitkomt. De neerwaartse trend van de volume ontwikkeling leidt naar verwachting tot een lagere beginstand in 2018. Dit zal naar verwachting leiden tot een lager gemiddeld bijstandsvolume dan bij de Voorjaarsnota 2017 geraamd.

Reserves

Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2017 en 2018 is geraamd op € 95,9 mln. Dit tekort wordt gedekt uit de reserve WWB. Naast het tekort op BUIG worden ook de lasten voor Social Impact Bond (SIB) gedekt uit de reserve WWB. De verwachte lasten voor SIB in 2017 en 2018 zijn in totaal € 3,9 mln lager. In totaal wordt een onttrekking aan de reserve WWB geraamd van € 97,6 mln. De hoogte van de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) bedraagt € 99,9 mln (stand Voorjaarsnota 2017).
Bij de jaarrekening 2017 wordt het uiteindelijke resultaat op de BUIG en het eventuele effect op de reserve duidelijk.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop op de programmalasten wordt beïnvloed door de systematiek van de berekening van de BUIG. De sociale uitkeringen worden voor 2 jaren (2017 en 2018) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.