Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Totaal baten

2.828

1.674

1.518

1.518

1.518

1.518

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.644

1.674

1.518

1.518

1.518

1.518

Opbrengsten derden

183

0

0

0

0

0

Totaal lasten

90.906

52.824

48.126

46.794

46.913

46.859

Apparaatslasten

33.227

9.194

10.569

10.485

10.485

10.467

Inhuur

3.819

932

181

181

181

181

Overige apparaatslasten

1.040

192

85

85

85

84

Personeel

28.368

8.070

10.304

10.219

10.219

10.201

Interne Lasten

617

48

-613

-613

-613

-613

Beleidspecifiek vastgoed

0

4

4

4

4

4

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

617

44

-617

-617

-617

-617

Programmalasten

57.062

43.582

38.170

36.923

37.042

37.006

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

36.328

32.512

26.448

26.347

26.347

26.347

Overige programmalasten

5.614

-168

407

-740

-785

-821

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

6.594

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.525

11.237

11.316

11.316

11.480

11.480

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-88.078

-51.150

-46.608

-45.276

-45.395

-45.341

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-88.078

-51.150

-46.608

-45.276

-45.395

-45.341

Onttrekking aan reserves

10.753

860

100

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

10.753

860

100

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-77.325

-50.290

-46.508

-45.276

-45.395

-45.341

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.920

6.925

6.214

6.178

6.214

6.175

Overhead clusterondersteuning

0

3.220

3.061

3.016

3.010

3.030

Resultaat na Overhead

-86.246

-60.434

-55.784

-54.470

-54.619

-54.545

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.

Lasten

Onder de apparaatslasten vallen naast inzet op beleid ook de inzet van uitvoerend personeel bij het Jongerenloket voor zowel de intake en de begeleiding van kwetsbare jongeren naar onderwijs en/of arbeid, schulddienstverlening en kwijtschelding.
De programmalasten worden voornamelijk ingezet voor het Nieuw Rotterdams Welzijn. Met de herijking van het NRW wordt ingezet op het versterken van wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Er zijn middelen beschikbaar voor de kleinere betekenisvolle partijen die gebiedsgericht werken (couleur locale).

Reserves

Voor het jaar 2017 en 2018 vinden onttrekkingen plaats aan de bestemmingsreserves Maatschappelijke Participatie gebieden ter dekking van de activiteiten Nieuw Rotterdams Welzijn en voor het beschikbaar stellen van een flexbudget voor de gebieden (voornamelijk kleine opdrachten voor diverse activiteiten in het gebied). Daarnaast wordt in 2017 aan de bestemmingsreserve AWBZ onttrokken voor diverse doorontwikkelsporen.

Meerjarig verloop

De baten en lasten blijven nagenoeg gelijk.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.