Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Totaal baten

12.454

15.918

7.857

4.350

4.350

4.350

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.268

11.397

3.270

0

0

0

Opbrengsten derden

4.186

4.521

4.587

4.350

4.350

4.350

Totaal lasten

29.493

35.645

26.403

18.887

18.873

18.850

Apparaatslasten

10.335

9.430

8.619

7.036

7.036

7.027

Inhuur

2.969

1.951

2.587

1.037

1.037

1.037

Overige apparaatslasten

398

232

145

145

145

144

Personeel

6.968

7.247

5.887

5.854

5.854

5.846

Interne Lasten

-2.523

-2.136

64

64

64

64

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-2.523

-2.136

64

64

64

64

Programmalasten

21.681

28.352

17.720

11.787

11.773

11.759

Financieringslasten

65

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.268

10.733

5.709

4.938

4.938

4.938

Overige programmalasten

254

1.676

1.084

850

836

823

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

-32

3.082

3.128

3.128

3.128

3.128

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.125

12.861

7.800

2.870

2.870

2.870

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-17.039

-19.728

-18.546

-14.537

-14.523

-14.500

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-17.039

-19.728

-18.546

-14.537

-14.523

-14.500

Onttrekking aan reserves

1.153

395

500

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.153

395

500

0

0

0

Vrijval reserves

127

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

127

0

0

0

0

0

Resultaat

-15.759

-19.333

-18.046

-14.537

-14.523

-14.500

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.998

4.147

4.290

3.603

3.624

3.602

Overhead clusterondersteuning

0

1.493

1.788

1.296

1.291

1.296

Resultaat na Overhead

-18.757

-24.973

-24.124

-19.436

-19.438

-19.397

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Het grootste deel van de baten zijn inkomsten ten behoeve van educatie (WEB). De middelen die hierbij worden toegevoegd zijn deels voor Rotterdam en deels ten behoeve van de regio. De overige baten bestaan uit de verkoopopbrengsten van de Rotterdam Pas en baten bestemd voor de bekostiging van de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielgerechtigden.

Lasten

In het kader van Maatschappelijke participatie en activering worden subsidies en opdrachten verstrekt. Deze worden ingezet ten behoeve van educatie, taal, integratie, jongerenparticipatie en stedelijke bijdrage voor bewonersinitiatieven.

Reserves

Voor het jaar 2017 vindt een onttrekking plaats voor de volgende doeleinden:

  • Aan de Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden wordt onttrokken voor de realisatie van de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met participatie jeugd.
  • Voor de handhaving inburgering 2017 wordt aan de bestemmingsreserve onttrokken. In 2017 wordt 5,6 fte tijdelijk personeel ingezet in combinatie met inhuur. De reserve is door deze onttrekking volledig uitgeput.
  • Uit de bestemmingsreserve voor sociale acceptatie LBHT wordt na eerdere mutaties dit jaar het resterende bedrag onttrokken.

In 2018 vindt een onttrekking plaats aan de Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie voor het uitvoeren van een minimale variant van de taaleis voor de doelgroep tegenprestatie, om te kunnen voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

Meerjarig verloop

De baten vertonen een daling in 2018 en verdere jaren door een lagere rijksbijdrage WEB Taaltrajecten. Als gevolg hiervan dalen ook de programmalasten.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.