Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Totaal baten

1.030

959

1.076

1.076

1.076

1.076

Bijdragen rijk en mede-overheden

168

105

110

110

110

110

Financieringsbaten

612

495

320

320

320

320

Opbrengsten derden

249

359

646

646

646

646

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

54.918

59.989

69.756

56.535

56.092

56.079

Apparaatslasten

11.647

9.426

9.578

9.374

9.374

9.374

Inhuur

783

969

935

742

742

742

Overige apparaatslasten

466

253

213

213

213

213

Personeel

10.398

8.204

8.430

8.420

8.420

8.420

Interne Lasten

1.020

715

713

713

713

713

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.020

715

713

713

713

713

Programmalasten

42.251

49.849

59.465

46.448

46.005

45.992

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.979

5.901

3.865

2.565

2.565

2.565

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

2.175

1.157

1.600

1.100

600

600

Sociale uitkeringen

33.109

39.443

48.260

37.043

37.100

37.087

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.989

3.349

5.740

5.740

5.740

5.740

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-53.888

-59.030

-68.679

-55.459

-55.016

-55.003

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-53.888

-59.030

-68.679

-55.459

-55.016

-55.003

Resultaat

-53.888

-59.030

-68.679

-55.459

-55.016

-55.003

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.287

7.336

6.802

6.762

6.802

6.773

Overhead clusterondersteuning

0

2.881

2.730

2.727

2.722

2.730

Resultaat na Overhead

-61.176

-69.247

-78.211

-64.948

-64.540

-64.506

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rentebaten van verstrekte leningen en bijdragen van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Ten behoeve van armoedebestrijding, worden verstrekkingen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast worden subsidies verstrekt en regelingen zoals AOW/Jeugdtegoed bekostigd. Verder worden middelen uitgegeven ten behoeve van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. De apparaatslasten betreffen voornamelijk de Kredietbank Rotterdam. In 2018 zijn op basis van het gesloten zomerakkoord incidenteel middelen toegevoegd voor onder andere de regeling individuele inkomenstoeslag, AOW/Jeugdtegoed, schulddienstverlening, leenbijstand gedeeltelijk omzetten in een gift en voor het gelijk houden van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2017.
Ook zijn er in 2018 incidenteel middelen toegevoegd vanuit de uitwerking voorjaarsnota. Dit betreft budget met betrekking tot werkende minima < 130%. Vanaf 2018 zijn er structureel minder middelen als gevolg van het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

De daling in 2019 en volgende jaren ten opzichte van 2018 betreft voornamelijk de middelen die in het zomerakkoord voor het jaar 2018 zijn toegevoegd en de middelen vanuit de uitwerking voorjaarsnota met betrekking tot werkende minima < 130% voor het jaar 2018. Deze middelen hebben geen structureel karakter.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.