Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Totaal baten

147.309

142.868

141.377

141.057

141.062

141.062

Bijdragen rijk en mede-overheden

-505

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

149.764

144.868

143.377

143.057

143.062

143.062

Overige baten

-1.950

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Totaal lasten

102.241

101.791

101.434

98.804

98.745

98.697

Apparaatslasten

31.149

27.034

26.719

26.590

26.590

26.590

Inhuur

4.036

2.992

3.082

3.082

3.082

3.082

Overige apparaatslasten

1.121

803

822

818

818

818

Personeel

25.992

23.239

22.815

22.690

22.690

22.690

Interne Lasten

-16.208

-13.768

-16.214

-16.214

-16.214

-16.214

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-8

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-16.199

-13.768

-16.214

-16.214

-16.214

-16.214

Programmalasten

87.300

88.525

90.930

88.428

88.370

88.322

Financieringslasten

6

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

43.690

46.667

48.561

48.466

48.966

48.966

Kapitaallasten

32.984

31.928

33.162

32.327

31.791

31.314

Overige programmalasten

10.610

9.965

9.241

7.670

7.647

8.076

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

-35

-35

-35

-35

Sociale uitkeringen

9

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

45.068

41.077

39.943

42.253

42.317

42.364

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

45.068

41.077

39.943

42.253

42.317

42.364

Onttrekking aan reserves

340

340

340

340

340

340

Onttrekking Bestemmingsreserve

340

340

340

340

340

340

Toevoeging aan reserves

0

1.040

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

1.040

0

0

0

0

Resultaat

45.408

40.377

40.283

42.593

42.657

42.704

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

14.596

9.179

8.507

8.455

8.509

8.473

Overhead clusterondersteuning

0

6.022

6.130

6.103

5.790

5.790

Resultaat na Overhead

30.812

25.176

25.646

28.035

28.358

28.441

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten betreffen de inkomsten die worden verkregen door het heffen van afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht. Daarnaast zijn er baten die voortvloeien uit de inzameling van bedrijfsafval, de verkopen in de Piekfijnwinkels en de afname van leasevoertuigen door externen.

Lasten

De lasten van dit product betreffen de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Binnen dit product worden ook de kosten van het onderdeel Lease verantwoord.

Reserves

De bestemmingsreserve Onderhoud Lease ondersteunt een efficiënte bedrijfsvoering met betrekking tot het binnen de Gemeente in gebruik zijnde materieel van Lease, waarbij schommelingen in kosten van onderhoud, reparatie en banden worden opgevangen. De mutatie in deze reserve betreft het verschil tussen het deel van onderhoud, reparatie en banden dat in de leasetermijnen is opgenomen ten opzichte van de werkelijke kosten van onderhoud, reparatie en banden. Gedurende het begrotingsjaar zal de schatting van deze mutatie zijn opgenomen. Bij jaareinde zal de werkelijke mutatie in de reserve worden verwerkt.

Meerjarig verloop

De opbrengsten dalen tussen 2017 en 2021 als gevolg van lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (ASH) met € 1,0 mln. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het ASH-tarief als gevolg van lagere (toegerekende) kosten en een stijging in het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.