Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Totaal baten

5.195

4.842

1.260

2.063

2.063

2.063

Bijdragen rijk en mede-overheden

867

740

0

0

0

0

Opbrengsten derden

4.371

4.102

1.260

2.063

2.063

2.063

Overige baten

-43

0

0

0

0

0

Totaal lasten

53.181

47.822

44.720

42.344

42.526

42.477

Apparaatslasten

38.413

32.249

32.913

33.231

33.231

33.231

Inhuur

2.224

939

622

910

910

910

Overige apparaatslasten

1.568

789

808

943

943

943

Personeel

34.621

30.521

31.483

31.379

31.379

31.379

Interne Lasten

1.449

1.850

1.927

1.927

1.927

1.927

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-6

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.455

1.850

1.927

1.927

1.927

1.927

Programmalasten

13.319

13.724

9.880

7.186

7.367

7.319

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.887

7.413

8.376

9.185

9.403

9.403

Kapitaallasten

802

741

802

693

678

445

Overige programmalasten

4.904

5.031

702

-2.692

-2.713

-2.528

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

306

538

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

421

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-47.986

-42.980

-43.460

-40.282

-40.463

-40.414

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-47.986

-42.980

-43.460

-40.282

-40.463

-40.414

Resultaat

-47.986

-42.980

-43.460

-40.282

-40.463

-40.414

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

14.986

9.832

8.912

8.858

8.916

8.879

Overhead clusterondersteuning

0

6.024

6.458

6.614

6.166

6.166

Resultaat na Overhead

-62.972

-58.836

-58.830

-55.754

-55.545

-55.459

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Dit betreft opbrengsten die verband houden met plaagdierbeheersing, diepreiniging (zoals het verwijderen van graffiti) en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.

Lasten

Het gaat om de lasten van reiniging van de openbare ruimte, diepreiniging, plaagdierbeheersing, gladheidsbestrijding en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

De dalende opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van baten voor de aankoop van containers voor en door (rand-) gemeenten (€ 3,0 mln). Hier staan lasten voor eenzelfde bedrag tegenover, waardoor sprake is van een saldo-neutrale activiteit.
Verder dalen de opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 door het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van de vergoeding die wordt ontvangen van Nedvang voor activiteiten in het kader van het terugdringen van zwerfvuil (€ 735).

Als gevolg van overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging zijn de opbrengsten derden voor rioolreiniging overgeheveld naar het product Water en groen (€ 1 mln). Verder is op basis van het beeld over de voorgaande jaren bij de begroting een verlaging van de baten voor plaagdierbeheersing doorgevoerd (€ 400).
De lasten dalen als gevolg van bovengenoemde overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging. Daarnaast dalen de lasten vanaf 2017 voornamelijk door een lagere doorbelasting van generieke concernoverheadkosten.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.