Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Riolen en gemalen

Totaal baten

67.320

68.568

70.014

71.926

73.889

77.082

Belastingen

66.133

66.132

69.361

71.273

73.236

76.430

Bijdragen rijk en mede-overheden

107

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

1.080

937

653

653

653

653

Overige baten

0

1.499

0

0

0

0

Totaal lasten

60.351

60.895

60.003

61.721

63.458

66.562

Apparaatslasten

75

0

0

0

0

0

Inhuur

5

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

15

0

0

0

0

0

Personeel

56

0

0

0

0

0

Interne Lasten

13.369

15.833

14.582

14.582

14.582

14.582

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

13.369

15.833

14.582

14.582

14.582

14.582

Programmalasten

46.907

45.063

45.421

47.140

48.876

51.980

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

398

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

6.245

6.356

6.804

7.655

8.705

9.604

Overige programmalasten

40.264

38.707

38.616

39.485

40.172

42.377

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

6.969

7.673

10.011

10.204

10.431

10.520

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

6.969

7.673

10.011

10.204

10.431

10.520

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

6.969

7.673

10.011

10.204

10.431

10.520

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

1.672

0

0

0

0

0

Overhead clusterondersteuning

0

0

0

0

0

0

Resultaat na Overhead

5.296

7.673

10.011

10.204

10.431

10.520

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben betrekking op de inkomsten rioolheffing en opbrengsten vanuit de waterschappen.

Lasten

De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van riolen, gemalen, kolken en persleidingen en op de noodzakelijke rioolvervanging van gemiddeld 40 km riool per jaar.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop


Voor 2016 en verder is een bijdrage van structureel € 5 mln uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke rioolvervanging. Hierdoor daalt het saldo riolen en gemalen met circa € 5 mln.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.