Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Totaal baten

13.602

5.796

3.687

4.167

4.167

4.167

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.771

1.998

0

0

0

0

Financieringsbaten

85

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

6.372

1.821

1.744

1.744

1.744

1.744

Overige baten

373

1.978

1.943

2.423

2.423

2.423

Totaal lasten

98.259

100.644

92.330

89.807

87.704

97.384

Apparaatslasten

25.714

24.439

24.466

24.240

24.240

24.240

Inhuur

200

160

548

548

548

548

Overige apparaatslasten

1.144

914

848

845

845

845

Personeel

24.370

23.366

23.071

22.847

22.847

22.847

Interne Lasten

3.631

4.632

3.628

3.378

3.378

3.378

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.631

4.632

3.628

3.378

3.378

3.378

Programmalasten

68.913

71.573

64.236

62.189

60.086

69.766

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.048

208

211

211

211

211

Kapitaallasten

14.041

12.358

12.759

12.835

12.525

22.665

Overige programmalasten

49.452

58.914

51.172

49.049

47.257

46.797

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

373

91

93

93

93

93

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-84.657

-94.847

-88.643

-85.640

-83.537

-93.217

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-84.657

-94.847

-88.643

-85.640

-83.537

-93.217

Onttrekking aan reserves

5.273

18.862

7.213

6.757

4.009

3.109

Onttrekking Bestemmingsreserve

5.273

18.862

7.213

6.757

4.009

3.109

Toevoeging aan reserves

0

8.000

8.000

8.000

8.000

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

8.000

8.000

8.000

8.000

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-79.383

-83.985

-89.430

-86.882

-87.529

-90.108

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

17.962

13.295

12.496

12.419

12.492

12.439

Overhead clusterondersteuning

0

2.971

3.088

3.068

2.835

2.835

Resultaat na Overhead

-97.345

-100.252

-105.013

-102.369

-102.856

-105.382

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten leges leidingen.

Lasten

De lasten hebben betrekking op de kosten van onderhoud en beheer van Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken, Basisinformatie en Beeldende kunst en Gebouwen.

Reserves

Betreft de bijdragen vanuit het Investeringsfonds Rotterdam/Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing-3 aan het projectmatig onderhoud van wegen. Verder zijn er onder andere onttrekkingen begroot voor het Kralingse Bos, toiletvoorzieningen, plan Beverwaard en de Maastunnel. Voor de Maastunnel is een meerjarige bestemmingsreserve gevormd.

Meerjarig verloop

Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat afkoopsom Havenbedrijf gefaseerd naar beneden wordt bijgesteld. In 2016 is de bijdrage met € 2,3 mln naar beneden bijgesteld en vanaf 2018 nog eens met € 2 mln. Meerjarig lagere lasten als gevolg van vorming van de bestemmingsreserve voor de Maastunnel.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.