Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Totaal baten

15.922

10.652

13.096

13.096

12.096

12.096

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.333

217

3.291

3.291

2.291

2.291

Opbrengsten derden

10.524

9.373

9.805

9.805

9.805

9.805

Overige baten

2.065

1.062

0

0

0

0

Totaal lasten

57.307

51.572

51.284

49.732

47.244

47.129

Apparaatslasten

30.028

26.132

26.862

26.640

26.640

26.640

Inhuur

150

126

286

286

286

286

Overige apparaatslasten

1.534

952

914

910

910

910

Personeel

28.343

25.054

25.662

25.443

25.443

25.443

Interne Lasten

-13.414

-16.086

-14.649

-14.649

-14.649

-14.649

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-13.414

-16.086

-14.649

-14.649

-14.649

-14.649

Programmalasten

40.693

41.526

39.070

37.741

35.253

35.137

Financieringslasten

-15

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.577

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

2.006

1.751

1.666

1.888

1.877

1.839

Overige programmalasten

32.875

39.775

37.404

35.853

33.376

33.298

Subsidies en inkomensoverdrachten

4.251

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-41.385

-40.920

-38.188

-36.637

-35.148

-35.033

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-41.385

-40.920

-38.188

-36.637

-35.148

-35.033

Onttrekking aan reserves

3.314

2.270

183

182

181

79

Onttrekking Bestemmingsreserve

3.314

2.270

183

182

181

79

Resultaat

-38.070

-38.650

-38.005

-36.455

-34.968

-34.954

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

10.009

11.382

10.319

10.256

10.319

10.276

Overhead clusterondersteuning

0

4.769

5.082

5.056

4.727

4.727

Resultaat na Overhead

-48.079

-54.802

-53.406

-51.766

-50.014

-49.957

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten betreffen hoofdzakelijk lijkbezorgingsrechten en leges leidingen.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van beheer en onderhoud Groen, Water, en Primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken).

Reserves

In 2017 wordt onder andere € 1,3 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Verder is er een onttrekking begroot voor het plan Beverwaard.

Meerjarig verloop

De afdeling water is financieel verplaatst van het product Riolen en Gemalen naar het product Water en Groen om een transparante sturing op GRP4 te bereiken. Hierdoor stijgen de apparaatslasten en concernbrede bedrijfsvoeringskosten, en worden de overige doorbelastingen hoger.
De baten en lasten nemen van 2016 naar 2017 af doordat mogelijke activiteiten met betrekking tot het ruimen van explosieven niet vooraf geraamd kunnen worden. Als gedurende het jaar ruimingen zich voordoen worden deze in de bestuursrapportage gemeld. De gemaakte kosten worden voor 70% door het Rijk vergoedt, waarmee 30% vanuit de algemene middelen gedekt zal worden.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.