Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Totaal baten

24.193

16.831

16.697

16.697

16.697

16.697

Bijdragen rijk en mede-overheden

68

-1

0

0

0

0

Financieringsbaten

230

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

23.899

16.832

16.697

16.697

16.697

16.697

Overige baten

-5

0

0

0

0

0

Totaal lasten

23.193

29.903

25.931

28.798

24.327

24.090

Apparaatslasten

15.747

15.313

15.595

14.790

13.927

13.865

Inhuur

1.623

3.442

2.871

2.066

1.203

1.141

Overige apparaatslasten

647

401

358

358

358

358

Personeel

13.477

11.470

12.366

12.366

12.366

12.366

Interne Lasten

1.076

1.095

1.189

1.167

1.145

999

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.076

1.095

1.189

1.167

1.145

999

Programmalasten

6.370

13.495

9.148

12.841

9.255

9.226

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

310

-510

2.379

1.756

820

528

Kapitaallasten

660

608

588

544

530

248

Overige programmalasten

1.663

5.586

2.002

8.086

7.224

7.768

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.737

7.811

4.179

2.456

681

681

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

1.000

-13.071

-9.235

-12.102

-7.630

-7.393

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

1.000

-13.071

-9.235

-12.102

-7.630

-7.393

Onttrekking aan reserves

7.290

12.593

8.306

4.833

248

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

7.290

12.593

8.306

4.833

248

0

Vrijval reserves

2.800

2.603

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

2.800

2.603

0

0

0

0

Resultaat

11.090

2.126

-929

-7.269

-7.382

-7.393

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

7.574

7.044

7.994

7.972

8.019

7.985

Overhead clusterondersteuning

0

3.080

3.207

3.120

2.958

2.922

Resultaat na Overhead

3.516

-7.998

-12.130

-18.361

-18.360

-18.300

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan grotendeels uit opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, Uitvoering Van Gemeentewege en verstrekte ontheffingen voor de milieuzone. Daarnaast zijn er beheersvergoedingen in verband met hennep ontmantelingen.

Lasten

De interne lasten bestaan uit overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten betreffen de lasten die voortvloeien uit inspectie, toezicht, woningverbetering, hennep ontmantelingen en milieuzone.

Reserves

De kosten die gemaakt worden voor de programma's Particuliere Woningvoorraad en Bestaande Woningvoorraad worden gedekt uit de bestemmingsreserves ISV-3 en Investeringsfonds Rotterdam (IFR). De kosten voor het programma Steigers op Zuid worden gedekt door de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Meerjarig verloop

Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en daarmee samenhangende onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ISV-3 en Investeringsfonds Rotterdam (IFR) over de jaren 2017 tot en met 2020 verdeeld en verwerkt. Het programma Bestaande Woningvoorraad loopt af in 2018 en het programma Particuliere Woningvoorraad loopt af in 2019. Vanaf 2017 wordt het programma Steigers op Zuid gefinancierd uit de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en loopt af in 2020.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.