Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Totaal baten

970

506

500

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

806

506

0

0

0

0

Opbrengsten derden

207

0

500

0

0

0

Overige baten

-43

0

0

0

0

0

Totaal lasten

7.192

8.878

10.000

2.647

2.187

2.175

Interne Lasten

3.597

3.302

3.529

3.848

3.848

3.848

Overige doorbelastingen

3.597

3.302

3.529

3.848

3.848

3.848

Programmalasten

3.595

5.577

6.471

-1.201

-1.661

-1.673

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

0

-314

-314

-314

-314

Kapitaallasten

615

560

550

674

876

864

Overige programmalasten

1.639

4.717

5.655

-1.991

-2.373

-2.374

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.341

300

580

430

150

150

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-6.222

-8.372

-9.500

-2.647

-2.187

-2.175

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-6.222

-8.372

-9.500

-2.647

-2.187

-2.175

Onttrekking aan reserves

1.831

1.587

475

510

45

30

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.831

1.587

475

510

45

30

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-4.392

-6.785

-9.025

-2.137

-2.142

-2.145

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-4.392

-6.785

-9.025

-2.137

-2.142

-2.145

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Voor 2017 bestaan de baten uit de bijdragen voor het project Warmte-uitwisseling Rotterdams haven en voor 2018 bestaan de baten uit de bijdragen voor de projecten Elena en Triple A.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelasting van overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben betrekking op de investeringen in het kader van waterpleinen, groene daken en Rotterdam Climate Proof.

Reserves

De reserves worden ingezet om de werkzaamheden van het uitvoeringsprogramma Duurzaam te financieren.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit product is gebaseerd op het afgesproken uitvoeringsprogramma Duurzaam 2015-2018.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.