Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Totaal baten

717

1.583

3.263

2.204

963

963

Bijdragen rijk en mede-overheden

315

1.583

3.261

2.202

961

961

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

493

0

2

2

2

2

Overige baten

-91

0

0

0

0

0

Totaal lasten

15.167

18.293

19.668

13.613

11.181

11.181

Apparaatslasten

11.645

11.449

12.929

12.883

12.777

12.777

Inhuur

1.274

1.280

2.443

2.505

2.399

2.399

Overige apparaatslasten

407

177

184

184

184

184

Personeel

9.963

9.991

10.303

10.194

10.194

10.194

Interne Lasten

-6.767

-8.505

-9.730

-9.947

-9.832

-9.832

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-6.767

-8.505

-9.730

-9.947

-9.832

-9.832

Programmalasten

10.289

15.349

16.469

10.677

8.235

8.235

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

394

4.276

5.060

1.652

944

944

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

4.293

6.288

6.619

4.236

2.502

2.502

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.602

4.785

4.790

4.790

4.790

4.790

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-14.450

-16.710

-16.406

-11.409

-10.218

-10.218

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-14.450

-16.710

-16.406

-11.409

-10.218

-10.218

Onttrekking aan reserves

1.445

3.464

3.984

630

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.445

3.464

3.984

630

0

0

Resultaat

-13.005

-13.246

-12.422

-10.779

-10.218

-10.218

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

4.510

4.492

4.706

4.679

4.706

4.686

Overhead clusterondersteuning

0

1.452

1.636

1.655

1.629

1.613

Resultaat na Overhead

-17.515

-19.189

-18.764

-17.113

-16.553

-16.517

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit Rijksinkomsten en provinciale subsidies voor specifieke projecten.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de lasten die betrekking hebben op ureninzet voor bestemmingsplannen, deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen en projecten zoals Skaeve Huse, Kansrijke wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones. Daarnaast zijn er projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied .De subsidies en inkomensoverdrachten hebben betrekking op de bijdragen aan de recreatieschappen.

Reserves

Ter dekking van bovengenoemde projecten vinden onttrekkingen plaats aan de reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Taakmutaties Gemeentefonds. De onttrekkingen aan de reserve Taakmutaties Gemeentefonds hebben betrekking op projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied.

Meerjarig verloop

De baten en lasten dalen doordat bovengenoemde projecten aflopen net als de inkomsten vanuit Rijk en provincie.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.