Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Totaal baten

4.450

5.438

1.064

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.444

5.438

1.064

0

0

0

Opbrengsten derden

6

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

33.637

30.587

37.579

36.851

35.987

19.080

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

4.737

5.007

6.144

6.223

5.505

3.784

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

4.737

5.007

6.144

6.223

5.505

3.784

Programmalasten

28.900

25.580

31.435

30.628

30.481

15.295

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.993

-50

-185

-170

164

164

Overige programmalasten

20.932

23.636

31.489

30.647

30.168

14.982

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.974

1.994

131

150

150

150

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-29.187

-25.149

-36.515

-36.851

-35.987

-19.080

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-29.187

-25.149

-36.515

-36.851

-35.987

-19.080

Onttrekking aan reserves

8.049

7.930

17.864

18.279

17.133

220

Onttrekking Bestemmingsreserve

8.049

7.930

17.864

18.279

17.133

220

Toevoeging aan reserves

7.837

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

7.837

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-28.975

-17.219

-18.651

-18.572

-18.854

-18.859

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-28.975

-17.219

-18.651

-18.572

-18.854

-18.859

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de Rijksmiddelen in het kader van ongerechtvaardigde verrijking. Na 2017 zijn er geen externe baten meer begroot.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelasting van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten vloeien voort uit werkzaamheden met betrekking tot de doeluitkeringen bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken), werkzaamheden op het gebied van lucht (nieuwe Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit) en de handhavingstaken door DCMR Milieudienst Rijnmond.

Reserves

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds dekken de verwachte werkzaamheden met betrekking tot de aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken en uitvoeringsprogramma 2015 - 2020. Daarnaast is er in 2017 een onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit ten behoeve van projecten uit het actieplan Luchtkwaliteit, waaronder de sloopregeling.

Meerjarig verloop

In het meerjarenbeeld dalen de baten als gevolg van het aflopen van de middelen in het kader van ongerechtvaardigde verrijking. De lasten daarentegen laten een wisselend verloop zien. Dit wordt veroorzaakt door de middelen voor het uitvoeringsprogramma Bodem 2015-2020, namelijk pilot Botlekgebied, sanering van gasfabrieken en spoedlocaties. Deze lasten komen volledig uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.