Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Totaal baten

8.748

8.863

5.797

4.532

3.535

3.535

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.328

7.235

4.324

3.252

2.255

2.255

Opbrengsten derden

2.085

1.628

1.473

1.280

1.280

1.280

Overige baten

3.334

0

0

0

0

0

Totaal lasten

54.070

76.981

69.152

47.315

41.082

47.205

Apparaatslasten

6.526

5.772

6.198

6.055

6.055

6.116

Inhuur

297

116

135

117

117

179

Overige apparaatslasten

319

111

79

79

79

79

Personeel

5.909

5.545

5.983

5.858

5.858

5.858

Interne Lasten

21.689

26.174

24.607

24.486

24.643

24.670

Overige doorbelastingen

21.689

26.174

24.607

24.486

24.643

24.670

Programmalasten

25.854

45.035

38.347

16.774

10.384

16.419

Financieringslasten

0

0

0

0

1.200

1.200

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.564

4.528

2.176

1.428

1.428

1.428

Kapitaallasten

0

0

0

492

2.607

4.653

Overige programmalasten

18.477

37.192

36.425

14.776

5.057

9.045

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

813

3.315

-254

78

92

92

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-45.322

-68.119

-63.355

-42.783

-37.547

-43.670

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-45.322

-68.119

-63.355

-42.783

-37.547

-43.670

Onttrekking aan reserves

19.044

38.694

31.047

18.503

11.679

17.706

Onttrekking Bestemmingsreserve

19.044

38.694

31.047

18.503

11.679

17.706

Toevoeging aan reserves

679

20.064

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

679

20.064

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

20.064

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

20.064

0

0

0

0

Resultaat

-26.956

-29.424

-32.308

-24.280

-25.868

-25.964

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.531

2.452

2.363

2.349

2.363

2.353

Overhead clusterondersteuning

0

1.158

1.146

1.133

1.124

1.145

Resultaat na Overhead

-29.487

-33.035

-35.817

-27.763

-29.355

-29.462

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten betreffen EFRO-subsidies voor de projecten Kansen voor West II en Ruggedised en een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het programmabureau Stadshavens.

Lasten

De interne lasten betreffen de ambtelijke inzet (uren) voor de projecten binnen het product.

Reserves

De programmalasten en een deel van de interne lasten worden gedekt vanuit de reserves. De dekking betreft voornamelijk het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), de reserve ISV-3 en de reserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Meerjarig verloop

De programmalasten lopen vanaf 2018 sterk terug doordat het aantal projecten dat gedekt wordt uit de reserves afneemt.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.