Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Totaal baten

63.948

58.750

68.637

43.483

36.808

36.796

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.920

1.846

506

58

0

0

Financieringsbaten

2

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

48.079

68.454

83.342

46.507

42.639

42.639

Overige baten

7.947

-11.551

-15.211

-3.082

-5.831

-5.843

Totaal lasten

71.039

74.588

80.139

50.568

57.066

43.127

Apparaatslasten

5.631

6.091

5.441

5.596

5.596

5.596

Inhuur

1.235

1.667

596

1.570

1.570

1.570

Overige apparaatslasten

130

94

64

58

58

58

Personeel

4.266

4.330

4.780

3.968

3.968

3.968

Interne Lasten

11.223

10.238

13.091

13.962

7.418

7.666

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

11.223

10.238

13.091

13.962

7.418

7.666

Programmalasten

54.186

58.259

61.607

31.010

44.052

29.865

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.080

42.746

47.613

23.971

21.054

21.054

Kapitaallasten

-2.902

-2.386

-1.367

-1.589

901

788

Overige programmalasten

32.854

15.991

14.197

7.358

20.846

7.030

Subsidies en inkomensoverdrachten

154

1.908

1.165

1.269

1.251

993

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-7.092

-15.838

-11.502

-7.085

-20.258

-6.332

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-7.092

-15.838

-11.502

-7.085

-20.258

-6.332

Onttrekking aan reserves

20.827

29.556

12.437

7.863

21.086

7.220

Onttrekking Bestemmingsreserve

20.827

29.556

12.437

7.863

21.086

7.220

Toevoeging aan reserves

4.551

4.400

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

4.551

4.400

0

0

0

0

Vrijval reserves

4.500

2.500

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

4.500

2.500

0

0

0

0

Resultaat

13.684

11.818

935

778

828

888

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.042

2.186

2.407

2.393

2.407

2.397

Overhead clusterondersteuning

0

854

1.171

1.558

1.550

1.543

Resultaat na Overhead

11.642

8.778

-2.643

-3.173

-3.130

-3.052

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben grotendeels betrekking op de opbrengsten door gronduitgiften en ontvangen subsidies. Op grond van de wet- en regelgeving worden investeringen en desinvesteringen in de grondexploitatie verwerkt met een tegenboeking in de baten. Het resultaat van de investeringen en desinvesteringen is derhalve nihil.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de investeringen die gedaan worden in de grondexploitaties zoals verwervingen, bouw- en woonrijp maken en ureninzet van het ambtelijk apparaat. Verder bestaan de lasten uit ureninzet, uitbestedingen en onderzoekskosten die niet direct aan een grondexploitatie zijn te koppelen, maar wel ondersteunend zijn aan de gehele grondexploitatieportefeuille.

Reserves

De mutaties in de reserves zijn ten behoeve van de inzet op de diverse projecten. Indien van toepassing worden de reserves voor de grondexploitaties ingezet ter dekking van het treffen van een verliesvoorziening.

Meerjarig verloop

Meerjarig is door het incidentele karakter van de grondexploitaties een wat grillig verloop zichtbaar. Zo zijn bijvoorbeeld voor 2018 diverse grotere uitgiften voorzien, waardoor de baten in 2018 hoger liggen dan in de andere jaren. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken vertonen een navenant verloop.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.