Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Erfpacht

Totaal baten

60.859

36.803

28.131

28.163

28.107

28.050

Opbrengsten derden

57.271

33.954

25.821

25.910

25.910

25.910

Overige baten

3.588

2.850

2.310

2.254

2.197

2.140

Totaal lasten

39.280

10.448

9.187

9.217

9.156

9.156

Apparaatslasten

220

1.099

957

1.031

1.014

1.014

Inhuur

68

756

581

655

637

637

Overige apparaatslasten

2

0

0

0

0

0

Personeel

151

344

377

377

377

377

Interne Lasten

879

521

583

583

583

583

Overige doorbelastingen

879

521

583

583

583

583

Programmalasten

38.181

8.828

7.646

7.602

7.559

7.559

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

27

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

35.436

8.283

7.147

7.104

7.061

7.061

Overige programmalasten

2.717

545

499

498

498

498

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

21.579

26.355

18.944

18.946

18.950

18.894

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

21.579

26.355

18.944

18.946

18.950

18.894

Toevoeging aan reserves

0

1.500

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

1.500

0

0

0

0

Resultaat

21.579

24.855

18.944

18.946

18.950

18.894

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

503

537

531

529

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

21.579

24.855

18.441

18.410

18.419

18.365

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit canonopbrengsten, begrote uitpondingen en conversieopbrengsten. De huidige Europese kapitaalmarkt en de lage rentestand maakt het minder aantrekkelijk te investeren in het converteren van erfpachtrecht. Dit vormt een risico voor de geraamde conversieopbrengsten.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit begrote kapitaallasten die voortvloeien uit de boekwaarden van in erfpacht uitgegeven erfpachtgronden.

Reserves

De totale opbrengsten van de conversie Woonstad worden toegevoegd aan het IFR.

Meerjarig verloop

Het saldo is hoger in het jaar 2017 als gevolg van de erfpachtconversie Woonstad. In 2018 is deze afgerond waardoor het saldo daalt.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.