Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Totaal baten

44.639

57.231

51.347

46.813

48.188

48.179

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

44.639

57.231

51.347

46.813

48.188

48.179

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

41.781

46.068

33.391

35.124

36.717

36.622

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

2.647

2.516

2.293

2.293

2.414

2.414

Beleidspecifiek vastgoed

-393

-419

-583

-582

-582

-582

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

3.040

2.936

2.875

2.875

2.995

2.995

Programmalasten

39.133

43.552

31.098

32.831

34.303

34.208

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.664

16.540

12.285

13.432

12.855

12.744

Kapitaallasten

13.159

22.950

13.567

14.242

16.286

16.297

Overige programmalasten

9.280

4.061

5.246

5.156

5.162

5.167

Subsidies en inkomensoverdrachten

31

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

2.859

11.163

17.956

11.689

11.471

11.557

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

2.859

11.163

17.956

11.689

11.471

11.557

Onttrekking aan reserves

1.326

1.418

1.534

1.552

781

54

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.326

1.418

1.534

1.552

781

54

Toevoeging aan reserves

306

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

306

0

0

0

0

0

Resultaat

3.879

12.580

19.490

13.241

12.252

11.611

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

11

0

0

0

0

0

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

3.868

12.580

19.490

13.241

12.252

11.611

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten (opbrengsten derden) bestaan voornamelijk uit huurinkomsten. Dit zijn externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Daarnaast wordt ingezet om een groot deel van de vastgoedobjecten te verkopen, wat resulteert in verkoopopbrengsten. Verder is er ook sprake van inkomsten uit brandstofverkooppunten.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerskosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit de afboeking van de boekwaarde van verkochte vastgoedobjecten.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2018 tot en met 2021 de volgende onttrekkingen begroot:

  • Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van de kapitaallasten van vastgoedobjecten;
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Infrastructuur voor de dekking van het exploitatietekort op een vastgoedobject.
Meerjarig verloop

De baten nemen vanaf 2018 voornamelijk af door verkopen van vastgoedobjecten, zoals opgenomen in de verkoopstrategie. Het beeld wordt enigszins getemporiseerd doordat de baten toenemen door een aantal veilingen van het huurrecht van de brandstofverkooppunten die komende jaren gepland staat.
De lasten nemen voornamelijk af door de verlaging van de omslagrente. Daarnaast worden er geen lasten meer gerealiseerd van objecten die verkocht zijn.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.