Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Totaal baten

44.801

35.484

35.027

36.534

38.358

39.196

Bijdragen rijk en mede-overheden

8

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

43.718

35.484

35.027

36.534

38.358

39.196

Overige baten

1.075

0

0

0

0

0

Totaal lasten

56.803

45.715

33.599

32.158

32.258

32.343

Apparaatslasten

7.403

7.214

7.744

7.471

7.471

7.471

Inhuur

220

1.235

1.521

1.290

1.290

1.290

Overige apparaatslasten

236

116

83

83

83

83

Personeel

6.947

5.863

6.139

6.097

6.097

6.097

Interne Lasten

-93.158

-88.314

-92.680

-88.869

-92.406

-96.055

Beleidspecifiek vastgoed

-94.384

-88.064

-91.842

-88.326

-91.863

-95.512

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.227

-250

-838

-543

-543

-543

Programmalasten

142.558

126.815

118.535

113.557

117.193

120.928

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

48.003

51.926

50.070

44.855

48.074

51.068

Kapitaallasten

74.714

64.107

61.811

61.203

60.746

61.476

Overige programmalasten

19.841

10.782

6.654

7.499

8.373

8.384

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-12.003

-10.231

1.428

4.375

6.101

6.853

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-12.003

-10.231

1.428

4.375

6.101

6.853

Onttrekking aan reserves

2.545

4.560

1.276

724

727

728

Onttrekking Bestemmingsreserve

2.545

4.560

1.276

724

727

728

Toevoeging aan reserves

1.600

1.646

0

0

0

0

Toevoeging Algemene Reserve

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.600

1.646

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

646

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

646

0

0

0

0

Resultaat

-11.057

-6.671

2.705

5.099

6.828

7.581

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.783

2.921

2.911

2.894

2.911

2.898

Overhead clusterondersteuning

0

1.886

2.304

2.208

2.195

2.183

Resultaat na Overhead

-13.840

-11.477

-2.509

-3

1.722

2.500

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten (opbrengsten derden) bestaan onder andere uit huurinkomsten, dit betreft externe huuropbrengsten en gebruikersvergoedingen.

Lasten

De lasten bestaan uit kapitaalslasten (rente + afschrijving), zakelijke lasten, onderhoud, beheerkosten, verzekeringen en apparaatskosten. De interne lasten bestaan voornamelijk uit verhuringen van Parkeergarages, Sport- en Onderwijsaccommodaties.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2018 tot en met 2021 de volgende onttrekkingen begroot:

  • Onttrekkingen uit het investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van onder meer de kapitaallasten van vastgoedobjecten;
  • Onttrekking uit de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed voor de dekking van de restpunten omtrent kostprijs dekkende huren;
  • Onttrekkingen uit de bestemmingsreserve voor de sloopkosten van de Larenkamp.
Meerjarig verloop

De baten nemen gestaag toe, door nieuwe opgeleverde investeringsprojecten die na oplevering huurinkomsten genereren. De onderhoudskosten laten grote fluctuaties zien. Vanaf 2019 wordt er gedurende een aantal jaar minder uitgegeven aan groot onderhoud. In 2022 wordt ingeschat dat er weer een onderhouds-kostenpiek zal ontstaan. Om toekomstige fluctuaties in het onderhoud te kunnen opvangen worden onderbestedingen gedoteerd aan de bestemmingsreserve groot onderhoud Vastgoed (MJOP). Daarnaast nemen de lasten af door een verlaging van de omslagrente en door een efficiencyslag binnen de Onderwijsaccommodaties.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.