Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Projectmanagement en engineering

Totaal baten

10.657

10.430

10.380

10.895

11.410

11.925

Bijdragen rijk en mede-overheden

211

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

9.658

10.430

10.380

10.895

11.410

11.925

Overige baten

788

0

0

0

0

0

Totaal lasten

-14.404

-18.976

-20.200

-19.759

-19.173

-18.654

Apparaatslasten

57.218

54.605

56.099

56.689

48.767

48.310

Inhuur

8.744

9.541

8.029

8.730

808

351

Overige apparaatslasten

2.241

1.126

1.000

1.000

1.000

1.000

Personeel

46.233

43.938

47.071

46.960

46.960

46.960

Interne Lasten

-74.711

-74.760

-77.847

-77.997

-69.492

-68.516

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-74.711

-74.760

-77.847

-77.997

-69.492

-68.516

Programmalasten

3.090

1.179

1.547

1.549

1.552

1.552

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.080

990

999

1.039

1.040

1.040

Kapitaallasten

44

41

81

42

41

40

Overige programmalasten

1.966

148

467

468

471

472

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

25.061

29.406

30.581

30.654

30.583

30.579

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

25.061

29.406

30.581

30.654

30.583

30.579

Resultaat

25.061

29.406

30.581

30.654

30.583

30.579

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

24.571

23.061

21.221

21.099

21.222

21.132

Overhead clusterondersteuning

0

5.793

6.004

6.089

5.930

5.837

Resultaat na Overhead

489

552

3.356

3.467

3.431

3.609

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten worden gegenereerd door het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers buiten het concern.

Lasten

De personeelskosten en de bijbehorende kosten worden via tarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers binnen het
concern leidt tot interne dekking van de lasten.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop wordt met name beïnvloed door mutaties in de concernbrede bedrijfsvoeringskosten en het bijstellen van het werkpakket en de tarieven.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.