Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Belastingen

Totaal baten

276.675

278.158

277.740

277.715

277.701

277.701

Belastingen

244.793

246.258

246.679

246.679

246.679

246.679

Bijdragen rijk en mede-overheden

44

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

30.675

31.900

31.060

31.036

31.022

31.022

Overige baten

1.164

0

0

0

0

0

Totaal lasten

28.768

17.811

18.545

18.518

18.476

18.474

Apparaatslasten

15.922

14.197

13.355

13.329

13.287

13.285

Inhuur

1.368

1.514

198

198

198

198

Overige apparaatslasten

755

594

536

538

538

538

Personeel

13.799

12.089

12.621

12.592

12.551

12.548

Interne Lasten

-4.488

-6.852

-4.681

-4.681

-4.681

-4.681

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-4.488

-6.852

-4.681

-4.681

-4.681

-4.681

Programmalasten

17.333

10.466

9.871

9.870

9.870

9.870

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

620

729

587

642

684

710

Kapitaallasten

1.785

2.106

2.409

2.245

1.215

736

Overige programmalasten

14.928

7.631

6.875

6.983

7.970

8.423

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

247.907

260.348

259.195

259.197

259.225

259.227

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

247.907

260.348

259.195

259.197

259.225

259.227

Resultaat

247.907

260.348

259.195

259.197

259.225

259.227

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

8.234

8.418

7.423

7.380

7.423

7.392

Overhead clusterondersteuning

0

2.129

1.780

1.802

1.782

1.762

Resultaat na Overhead

239.673

249.801

249.991

250.015

250.020

250.073

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit de belastinginkomsten van de onroerende zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de logiesbelasting, de hondenbelasting. De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten uit de precario- en reclamebelasting.

Voor het jaar 2018 is afgesproken dat de gemeente geen hondenbelasting meer gaat heffen. De hondenbelasting wordt per 1-1-2018 afgeschaft.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de personeelslasten om de activiteiten van objecten- en subjectenbeheer, waarderen en taxeren, opleggen van aanslagen en invorderen te kunnen uitvoeren.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop wordt gekenmerkt door een trendmatig verloop van de belastingopbrengsten. Vanwege de afschaffing van de hondenbelasting zijn de begrote belastingopbrengsten verminderd.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.