Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer algemene middelen

Totaal baten

1.568.408

1.532.997

1.590.660

1.595.010

1.598.186

1.594.482

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.547.627

1.517.034

1.578.503

1.583.553

1.587.701

1.584.586

Financieringsbaten

5

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

107

0

0

0

0

0

Overige baten

20.668

15.963

12.157

11.457

10.485

9.896

Totaal lasten

28.514

566

21.071

46.057

43.460

40.011

Apparaatslasten

24.411

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

24.411

0

0

0

0

0

Programmalasten

4.103

566

21.071

46.057

43.460

40.011

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-173

5

1.732

1.832

1.848

1.859

Kapitaallasten

102

56

28

9

0

0

Overige programmalasten

0

-3.400

15.407

40.311

37.708

38.150

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

4.175

3.906

3.905

3.905

3.905

2

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

1.539.893

1.532.431

1.569.588

1.548.952

1.554.726

1.554.471

Vennootschapsbelasting

490

500

500

500

500

500

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

1.539.403

1.531.931

1.569.088

1.548.452

1.554.226

1.553.971

Onttrekking aan reserves

66.091

121.880

0

23.400

20.158

21.361

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Algemene Reserve

65.891

121.880

0

4.068

1.813

3.015

Onttrekking Bestemmingsreserve

200

0

0

19.332

18.345

18.345

Toevoeging aan reserves

69.945

91.215

47.324

9.845

27.703

22.015

Budgetrekening Programmakosten Reserveringen

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Algemene Reserve

0

0

24.388

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

69.945

91.215

22.936

9.845

27.703

22.015

Vrijval reserves

20.339

43.859

89.039

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

20.339

43.859

89.039

0

0

0

Resultaat

1.555.889

1.606.456

1.610.803

1.562.007

1.546.680

1.553.316

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

1.555.889

1.606.456

1.610.803

1.562.007

1.546.680

1.553.316

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan hoofdzakelijk uit de rijksmiddelen die Rotterdam vanuit het Gemeentefonds ontvangt. Naast een algemene uitkering ontvangt de gemeente Rotterdam ook rijksmiddelen in de vorm van specifieke uitkeringen, decentralisatie uitkeringen en taakmutaties. Vanaf 2015 maakt ook het Sociaal deelfonds onderdeel uit van het Gemeentefonds.

De specificatie van Gemeentefonds voor de begrotingsperiode 2017-2021 is als volgt:

Betreft

2017

2018

2019

2020

2021

Mutatie baten algemene middelen

5.948

11.388

17.661

16.857

17.891

A

VNG-betalingen (reservering)

0

1.727

1.827

1.843

1.854

B

Cao-gemeenteambtenaren en doorwerking subsidies (reservering)

0

11.250

15.000

15.000

15.000

C

Totaal mutatie algemene middelen

5.948

-1.589

834

14

1.037

A-B-C

Daarnaast worden onder overige baten de geprognosticeerde interne rentebaten opgenomen over de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

Lasten

Hieronder zijn voornamelijk opgenomen de conform het BBV verplichte post onvoorzien, een bijdrage aan marktpartijen in de vorm van kapitaallasten en het budget voor onderzoek en uitbesteding concernbreed.
Daarnaast is voor de jaren 2018 -2020, vooruitlopend op de invulling bij de programma’s van de nog vast te stellen investeringsvoorstellen, als overige programmalasten opgenomen de beschikbare vrije ruimte binnen het IFR. De onttrekking aan het IFR is eveneens begroot. Daarmee stijgen de programmalasten voor de periode vanaf 2017 – 2020 met € 20 mln.

Reserves

Onder het product Beheer algemene middelen zijn toevoegingen en onttrekkingen begroot aan een aantal concernbrede reserves. Het gaat voornamelijk om de Algemene reserve, Financieringsreserve, Investeringsfonds Rotterdam, reserves ten behoeve van reorganisaties (Motie 31 en Rotterdam in Ontwikkeling) en de bestemmingsreserves Taakmutaties.

Meerjarig verloop

De totale baten laten tussen 2018 en 2021 een lichte stijging zien. Deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere verwachte rijksmiddelen.

De totale lasten laten tussen 2018 en 2021 een stijging zien. Zo stijgen per saldo de programmalasten, wat vooral komt door de stijging van de financieringslasten door hogere investeringsvoornemens.

Toerekening Overhead aan producten

N.v.t.