Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Deelnemingen

Totaal baten

116.640

112.605

107.577

102.664

104.031

105.426

Dividenden

110.639

112.605

107.577

102.664

104.031

105.426

Financieringsbaten

6.001

0

0

0

0

0

Totaal lasten

21.234

12.344

10.158

10.158

10.158

10.158

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Programmalasten

21.234

12.344

10.158

10.158

10.158

10.158

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

383

757

500

500

500

500

Kapitaallasten

14.851

11.588

9.658

9.658

9.658

9.658

Overige programmalasten

6.000

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

95.406

100.260

97.419

92.506

93.873

95.268

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

95.406

100.260

97.419

92.506

93.873

95.268

Onttrekking aan reserves

1.521

1.141

1.141

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

1.521

1.141

1.141

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

96.927

101.401

98.559

92.506

93.873

95.268

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

96.927

101.401

98.559

92.506

93.873

95.268

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan uit het dividend dat door het Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Evides, Schiphol, Stedin en de BNG aan de gemeente als aandeelhouder wordt uitgekeerd.

Lasten

De lasten bestaan enerzijds uit de kosten voor inhuur van juridisch, beleidsmatig en financieel advies voor het aangaan, beheer en afstoten van deelnemingen. Bijvoorbeeld voor strategische of investeringsbeslissingen. Anderzijds hebben de lasten betrekking op de interne omslagrente voor het gestorte aandelenkapitaal in deelnemingen.

Reserves

Aan de bestemmingsreserve RECP (Rotterdam Energy and Climate Programme) worden geen middelen toegevoegd. Tot en met 2018 vindt een jaarlijkse onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve RECP, om een deel van de interne rentelasten van het product te dekken. Vanaf 2019 wordt de dekking van deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.

Meerjarig verloop

De lasten van het product Deelnemingen voor 2018 en verdere jaren zijn ten opzichte van 2017 verlaagd door de lagere interne rente. De dividendbaten waren in 2017 hoger door een hoger resultaat van het ongesplitste Eneco/Stedin dan geraamd. De stijging in latere jaren komt door de indexatie van het dividend van het Havenbedrijf Rotterdam.

Toerekening Overhead aan producten

N.v.t.