Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Financiering

Totaal baten

-23.241

-19.097

-14.748

-13.988

-12.956

-12.306

Dividenden

0

0

0

0

0

0

Financieringsbaten

272

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

0

0

0

0

0

Overige baten

-23.513

-19.097

-14.748

-13.988

-12.956

-12.306

Totaal lasten

-82.639

-52.668

-31.489

-24.894

-21.860

-13.597

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Inhuur

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Personeel

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

0

0

0

0

0

0

Programmalasten

-82.640

-52.668

-31.489

-24.894

-21.860

-13.597

Financieringslasten

56.196

52.171

52.747

60.807

64.185

71.586

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

84

202

350

350

350

350

Kapitaallasten

-139.519

-105.852

-85.897

-87.361

-87.706

-86.844

Overige programmalasten

600

811

1.311

1.311

1.311

1.311

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

59.399

33.572

16.741

10.906

8.905

1.291

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

59.399

33.572

16.741

10.906

8.905

1.291

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

58.948

28.533

14.529

10.811

10.125

9.831

Budgetrekening Programmakosten Reserveringen

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

58.948

28.533

14.529

10.811

10.125

9.831

Resultaat

450

5.039

2.212

95

-1.220

-8.540

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

450

5.039

2.212

95

-1.220

-8.540

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente.

De doorberekende omslagrente is op concernniveau neutraal. De vergoede omslagrente (over reserves waarvoor dit is afgesproken) is zichtbaar gemaakt als een baat bij die programma's/producten.

Lasten

De financieringslasten zijn de rentelasten over extern aangetrokken kort- en langlopende geldleningen. Deze geldleningen zijn nodig voor de financiering van de gemeentelijke activa.
In de gemeentelijke regelgeving is onder andere het renteomslagstelsel geregeld. Het renteomslagstelsel houdt in dat vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarden op de balans. De doorberekende omslagrente over de boekwaarde van de investeringen wordt zichtbaar als last bij de programma's/producten en is op concernniveau neutraal.

Reserves

De commissie BBV geeft als richtlijn dat de omslagrente de werkelijke financieringskosten moet volgen. Daarmee komt de egalisatiefunctie van de financieringsreserve te vervallen. Met het oog hierop wordt de Financieringsreserve per 1 januari 2018 opgeheven. Het vrijvallende bedrag van € 82 mln wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Meerjarig verloop

De totale baten dalen in de jaren 2018 tot en met 2021. Dit komt hoofdzakelijk door de verlaging van de omslagrente. Hier tegenover staan ook lagere lasten.

Toerekening Overhead aan producten

N.v.t.