Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Lening- en garantieverstrekking

Totaal baten

30.322

21.227

9.738

8.711

7.950

7.173

Financieringsbaten

28.561

19.541

9.705

8.682

7.927

7.155

Opbrengsten derden

1.761

1.686

33

28

23

18

Totaal lasten

25.913

18.395

9.738

8.711

7.950

7.173

Programmalasten

25.913

18.395

9.738

8.711

7.950

7.173

Financieringslasten

0

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

143

100

100

100

100

Kapitaallasten

25.908

18.252

9.597

8.575

7.823

7.055

Overige programmalasten

5

0

41

35

27

18

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

4.409

2.832

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

4.409

2.832

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

4.151

2.832

0

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten Reserveringen

0

0

0

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

4.151

2.832

0

0

0

0

Resultaat

259

0

0

0

0

0

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

259

0

0

0

0

0

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De financieringsbaten zijn de baten op verstrekte leningen en garanties. Opbrengsten derden bestaan uit de verwachte opbrengsten uit garantieprovisies.

Lasten

De programmalasten hebben betrekking op de interne toegerekende rente (omslagrente) en de lasten voor ingeschatte risico's.

Reserves

Het saldo van het product Leningen en garantieverstrekking wordt geëgaliseerd met de Kredietrisicoreserve. Deze reserve vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen. Als deze reserve een structurele overmaat kent, kan worden besloten om deze te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Meerjarig verloop

De verstrekte leningen en garanties nemen tijdens deze planperiode af en daarmee ook de hiervoor begrote baten en lasten.

Toerekening Overhead aan producten

N.v.t.