Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Totaal baten

1.965

1.317

322

322

322

322

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.540

1.000

0

0

0

0

Opbrengsten derden

425

317

322

322

322

322

Totaal lasten

22.352

13.844

10.492

9.366

9.070

5.044

Apparaatslasten

22.065

12.895

9.937

8.936

8.641

4.615

Inhuur

530

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

272

24

21

11

11

11

Personeel

21.263

12.871

9.916

8.925

8.630

4.604

Interne Lasten

108

65

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

108

65

0

0

0

0

Programmalasten

179

884

555

429

429

429

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

44

835

506

380

380

380

Overige programmalasten

135

49

50

50

50

50

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-20.387

-12.528

-10.170

-9.044

-8.748

-4.722

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-20.387

-12.528

-10.170

-9.044

-8.748

-4.722

Onttrekking aan reserves

20.322

11.852

9.123

3.935

4.026

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

20.322

11.852

9.123

3.935

4.026

0

Toevoeging aan reserves

3.000

4.000

3.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

3.000

4.000

3.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

3.249

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

3.249

0

0

0

0

Resultaat

-3.065

-1.427

-4.047

-5.109

-4.722

-4.722

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

0

0

0

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-3.065

-1.427

-4.047

-5.109

-4.722

-4.722

Toelichting Baten en Lasten
Baten

Herplaatsingskandidaten krijgen via het programma ‘Van Werk Naar Werk’ begeleiding naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente. De opbrengsten derden zijn vergoedingen die de gemeente van organisaties ontvangt voor de inzet van herplaatsingskandidaten.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten.

Reserves

Binnen het programma ‘Van Werk Naar Werk’ heeft een herijking plaatsgevonden op basis van de ontwikkeling van het bestand van herplaatsingskandidaten. De onttrekkingen aan de reserve Krimp (Motie 31) verlopen volgens het herijkte meerjarenbeeld tot en met 2018. Vanaf 2019 werkt de gemeente niet meer met de bestemmingsreserve Krimp. De gemeente neemt dan de structurele kosten voor herplaatsingskandidaten (bijvoorbeeld WW) op in de begroting.
De frictiekosten vanwege de Doorontwikkeling Organisatie (RIO 40) zijn meerjarig ingeschat. Hierdoor is er een onttrekking aan de reserve Doorontwikkeling Organisatie (Rio 40) en een vrijval van de reserve doorgevoerd. Het beheer van deze concernbrede reserve gaat veranderen. De onttrekking wordt opgenomen onder organisatieonderdelen die aanspraak maken op deze reserve en daarover verantwoording afleggen. Dit betekent een verschuiving van baten en lasten binnen de gemeentebegroting.

Meerjarig verloop

Meerjarig is een daling van de lasten te zien doordat het aantal herplaatsingskandidaten daalt.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.