Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernondersteuning

Totaal baten

4.962

2.588

5.402

5.402

5.402

5.402

Bijdragen rijk en mede-overheden

663

11

0

0

0

0

Dividenden

2.000

1.000

0

0

0

0

Financieringsbaten

1

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

2.258

1.577

5.402

5.402

5.402

5.402

Overige baten

40

0

0

0

0

0

Totaal lasten

223.397

238.582

232.185

227.342

226.715

226.571

Apparaatslasten

170.386

182.696

174.002

170.478

169.924

169.924

Inhuur

19.111

20.243

12.186

10.350

10.350

10.350

Overige apparaatslasten

3.957

4.187

3.803

3.802

3.802

3.802

Personeel

147.318

158.267

158.012

156.327

155.773

155.773

Interne Lasten

-11.874

-11.119

-10.678

-10.599

-10.599

-10.599

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-1

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.873

-11.119

-10.678

-10.599

-10.599

-10.599

Programmalasten

64.885

67.004

68.862

67.463

67.390

67.246

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

44.738

51.885

48.481

46.782

46.423

46.423

Kapitaallasten

12.847

11.107

12.444

12.826

10.643

7.466

Overige programmalasten

5.154

1.660

5.552

5.470

7.940

10.973

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Sociale uitkeringen

1

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.145

2.353

2.384

2.384

2.384

2.384

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-218.435

-235.994

-226.784

-221.940

-221.313

-221.169

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-218.435

-235.994

-226.784

-221.940

-221.313

-221.169

Onttrekking aan reserves

393

7.319

4.644

557

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

393

7.319

4.644

557

0

0

Toevoeging aan reserves

1.000

2.000

1.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves

1.000

2.000

1.000

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

0

Resultaat

-219.042

-230.675

-223.140

-221.383

-221.313

-221.169

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-186.009

-184.493

-180.951

-179.751

-179.725

-179.725

Overhead clusterondersteuning

0

0

0

0

0

0

Niet aan programma's toegerekende overhead

-33.033

-46.182

-42.190

-41.632

-41.588

-41.444

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De opbrengsten derden hebben betrekking op baten vanuit externe partijen, zoals de Veiligheidsregio Rotterdam, bibliotheek e.d.

Lasten

De gemeente maakt kosten voor de ondersteuning van de primaire processen die plaats vinden binnen de diverse organisatieonderdelen van de gemeente. Deze lasten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten. De programmalasten zijn ICTkosten en facilitaire kosten, waaronder concernbrede automatiseringskosten, licenties, kosten voor post en pakketten en voor schoonmaakcontracten. Het totaal van de lasten wordt sinds 2013 toegerekend aan alle programma's en producten.

Reserves
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

De middelen van deze bestemmingsreserve gebruikt de gemeente voor de digitalisering van werkprocessen, het doorzetten van zaakgewijs werken en de verdere ontwikkeling van informatie gestuurd werken door pilots uit te voeren noodzakelijke techniek beschikbaar te stellen.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie

Op basis van het opnieuw ingerichte beheer van de reserve doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de producten waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

Bestemmingsreserve Financiële processen

Voor de projecten onder "Financiële processen op orde" is er een bestemmingsreserve van € 2 mln. beschikbaar. Hiermee wordt het financiële proces verbeterd door verdere automatisering.

Bestemmingsreserve Informatie beveiliging

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

Meerjarig verloop

De personeelslasten dalen vanaf 2018. Dit komt doordat de organisatieontwikkelingen leiden tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Hier staat een daling in de toerekening van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover. De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2018 betreft Rotterdamse Interim-managers (BRIM). Deze baten verschuiven naar interne baten zodra de definitieve opdrachten bekend zijn.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.