Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Audits & Control

Totaal baten

176

0

0

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

90

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

86

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

15.728

16.552

16.213

16.152

16.128

16.103

Apparaatslasten

15.390

15.918

15.603

15.542

15.518

15.493

Inhuur

768

695

254

254

254

254

Overige apparaatslasten

553

356

332

366

342

317

Personeel

14.069

14.868

15.018

14.923

14.923

14.923

Interne Lasten

132

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

175

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-43

0

0

0

0

0

Programmalasten

206

633

610

610

610

610

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

210

633

610

610

610

610

Overige programmalasten

-5

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

1

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-15.552

-16.552

-16.213

-16.152

-16.128

-16.103

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-15.552

-16.552

-16.213

-16.152

-16.128

-16.103

Onttrekking aan reserves

0

114

95

0

0

0

Budgetrekening Programmakosten reserves en voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

114

95

0

0

0

Resultaat

-15.552

-16.438

-16.118

-16.152

-16.128

-16.103

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

Overhead clusterondersteuning

0

0

0

0

0

0

Niet aan programma's toegerekende overhead

-15.552

-16.438

-16.118

-16.152

-16.128

-16.103

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De in 2016 gerealiseerde baten waren incidenteel van aard. Voor 2017 zijn zodoende geen structurele baten begroot.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten en aan afdelingen gerelateerde inkoopkosten voor Middelen en Control en voor Concern Auditing. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concernbrede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening voor financiën, ICT en personeel gerelateerde zaken.

Reserves

Ter dekking van de loonkosten wordt aanspraak gemaakt op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie).

Meerjarig verloop

Voor 2017 is een bedrag opgenomen wegens incidentele inhuurkosten. Verder is het meerjarig verloop stabiel.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.