Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernhuisvesting

Totaal baten

3.077

3.112

2.510

2.497

2.404

2.217

Opbrengsten derden

3.036

3.112

2.510

2.497

2.404

2.217

Overige baten

41

0

0

0

0

0

Totaal lasten

99.307

92.454

76.799

76.417

75.126

74.551

Apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

0

0

0

Interne Lasten

7.097

6.302

6.425

6.130

6.130

6.130

Beleidspecifiek vastgoed

-5

0

0

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-148

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

7.249

6.302

6.425

6.130

6.130

6.130

Programmalasten

92.211

86.153

70.374

70.287

68.996

68.421

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

63.394

59.439

54.261

52.966

49.771

48.991

Kapitaallasten

23.799

23.839

18.846

19.452

18.912

17.674

Overige programmalasten

5.017

2.875

-2.733

-2.132

313

1.756

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-96.230

-89.343

-74.288

-73.920

-72.722

-72.334

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-96.230

-89.343

-74.288

-73.920

-72.722

-72.334

Onttrekking aan reserves

362

3.217

269

269

269

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

362

3.217

269

269

269

0

Resultaat

-95.868

-86.126

-74.019

-73.650

-72.453

-72.334

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-90.692

-75.235

-74.601

-74.100

-73.676

-73.676

Overhead clusterondersteuning

Niet aan programma's toegerekende overhead

-5.176

-10.891

582

449

1.223

1.342

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten hebben betrekking op de onderverhuring van gemeentelijke objecten aan derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

Lasten

De lasten bestaan uit inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT-kosten en facilitair gerelateerde kosten. Daarnaast bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving en overige programmalasten. Onder de overige programmalasten is meerjarig een stelpost opgenomen die betrekking heeft op een hogere bijdrage van de clusters in de huisvestingslasten en bij Omissieregeling 2018 zal worden verwerkt.

Reserves

De mutaties in de reserve zijn voor de dekking van de kapitaalslasten.

Meerjarig verloop

De structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.
Voor het product concernhuisvesting zijn hier de lasten opgenomen die aan de programma’s worden toegerekend.