Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verzekeringen

Totaal baten

4.380

4.454

3.762

3.762

3.762

3.762

Bijdragen rijk en mede-overheden

106

0

2

2

2

2

Opbrengsten derden

3.486

3.558

3.650

3.650

3.650

3.650

Overige baten

789

896

110

110

110

110

Totaal lasten

2.295

5.599

5.771

5.771

5.771

5.771

Apparaatslasten

786

595

613

613

613

613

Inhuur

25

0

0

0

0

0

Overige apparaatslasten

9

0

0

0

0

0

Personeel

752

595

613

613

613

613

Interne Lasten

-3.729

-3.788

-3.840

-3.840

-3.840

-3.840

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

-3.729

-3.788

-3.840

-3.840

-3.840

-3.840

Programmalasten

5.237

8.792

8.998

8.998

8.998

8.998

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-136

48

49

49

49

49

Overige programmalasten

5.373

8.744

8.949

8.949

8.949

8.949

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

2.085

-1.145

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

2.085

-1.145

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

Resultaat

2.085

-1.145

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

366

0

0

0

0

0

Overhead clusterondersteuning

0

0

0

0

0

0

Niet aan programma's toegerekende overhead

1.719

-1.145

-2.010

-2.010

-2.010

-2.010

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit de externe premie-inning van alle verzekeringssoorten (brand-, auto-, vaartuigen- construction all risk, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, kunst- en overige verzekeringen). Daarnaast zijn er ook opbrengsten uit de afhandeling van schades.

Lasten

De lasten van het product Verzekeringen betreffen, naast de personele lasten, voornamelijk programmalasten zoals betaling van premies, schade-uitkeringen, expertisekosten en overige kosten.
De interne lasten bestaan uit de (concern)overhead en de verrekeningen van de specifieke verzekeringen brand-, auto-, vaartuigen-, glas- en construction all risk.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

In 2016 was sprake van een zeer gunstig schadeverloop. Hierdoor kon de aanspraak op het eigen risico worden beperkt, waardoor het saldo incidenteel positiever was dan de begrotingssaldi vanaf 2017

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.