Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raad

Oorspronkelijke begroting

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-250

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

100

-93

-93

-93

-93

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-653

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

-5.307

-4.597

-4.597

-4.597

-4.597

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raad

Ramingsbijstellingen

-653

0

0

0

0

Meerwerk Accountantskosten controle

-575

0

0

0

0

Raadsenquête Boompjeskade

-270

0

0

0

0

Vrijval voorziening commissiereizen

192

0

0

0

0

Totaal

-653

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Meerwerk accountantscontrole (- € 575)

Met de externe accountant is overeenstemming bereikt over het meerwerk voor de controlekosten jaarrekening 2016 en meerwerk voor de controlekosten jaarrekening 2017.

Raadsenquête Boompjeskade (- € 270)

In verband met de raadsenquête Boompjeskade worden incidenteel hogere kosten verwacht.

Vrijval voorziening commissiereizen (€ 192)

In 2017 worden geen commissiereizen meer verwacht. Daarom kan de voorziening eenmalig vrijvallen ten gunste van het algemene beeld.