Baten en lasten

Baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Totaal baten

442

379

360

360

360

360

Bijdragen rijk en mede-overheden

23

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

419

379

360

360

360

360

Totaal lasten

6.041

6.879

7.133

6.698

6.698

6.698

Apparaatslasten

5.059

5.738

5.658

5.224

5.224

5.224

Inhuur

375

478

225

225

225

225

Overige apparaatslasten

220

324

263

263

263

263

Personeel

4.464

4.936

5.170

4.736

4.736

4.736

Interne Lasten

266

291

298

298

298

298

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

266

291

298

298

298

298

Programmalasten

716

850

1.176

1.176

1.176

1.176

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

620

805

1.032

1.032

1.033

1.033

Kapitaallasten

92

39

38

37

36

35

Overige programmalasten

3

5

107

107

107

108

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-5.598

-6.500

-6.774

-6.339

-6.339

-6.339

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten na vennootschapsbelasting

-5.598

-6.500

-6.774

-6.339

-6.339

-6.339

Onttrekking aan reserves

0

150

0

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

150

0

0

0

0

Vrijval reserves

200

0

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve

200

0

0

0

0

0

Resultaat

-5.398

-6.350

-6.774

-6.339

-6.339

-6.339

Toerekening overhead aan product

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting
2021

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

32

31

32

31

Overhead clusterondersteuning

Resultaat na Overhead

-5.398

-6.350

-6.805

-6.370

-6.370

-6.370

Toelichting Baten en Lasten
Baten

De meerjarige baten bestaan uit opbrengsten bij de Rekenkamer en de Ombudsman voor werkzaamheden voor de aangesloten gemeenten.

Lasten

In 2018 zijn extra personeelslasten geraamd binnen het product "Griffie, Rekenkamer en Ombudsman" voor onderzoeken en adviezen. Interne lasten betreffen doorbelastingen vanuit het concern Rotterdam voor geleverde diensten. Programmalasten bestaan voornamelijk uit automatiseringskosten en huur -en servicekosten bij de Rekenkamer en de Ombudsman en bij de Griffie voor verbeterprojecten.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Het meerjarig beeld laat een hoger budget zien in 2018, voor uitbreiding van werkzaamheden van de Rekenkamer en de Ombudsman. Deze uitbreiding van werkzaamheden is structureel, maar de middelen hiervoor zijn nog niet toegekend voor 2019 en verder.

Toerekening Overhead aan producten

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clusterondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.