Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Oorspronkelijke begroting

-18.410

-16.735

-16.735

-16.757

-16.757

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-557

-557

-557

-557

-557

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.661

-1.408

-2.624

-2.669

-446

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

379

-5.443

-5.288

-5.191

-5.169

Totaal bijgestelde begroting

-20.249

-24.143

-25.204

-25.173

-22.928

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebieden

Ramingsbijstellingen

379

-252

-127

0

0

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid

300

-173

-127

0

0

Motie Plan van aanpak Oud-Crooswijk

79

-79

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

-5.191

-5.161

-5.191

-5.169

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-5.191

-5.161

-5.191

-5.169

Totaal

379

-5.443

-5.288

-5.191

-5.169

Toelichting Ramingsbijstellingen
Aanvalsplan Schiebroek-Zuid (van  € 300 tot - € 127)

Voor extra maatregelen in Schiebroek-Zuid is voor de periode 2017 tot 2020 € 1,3 mln opgenomen als intensivering in de Voorjaarsnota. De verdeling van de middelen over de jaren wordt licht bijgesteld. Bij de 10 MND 2017 en de omissie 2018 zullen deze middelen naar de programma’s worden toebedeeld.

Plan van aanpak Oud-Crooswijk (van € 79 tot - € 79)

Voor extra maatregelen in Oud-Crooswijk is in de periode 2017 tot 2019 € 5,3 mln (waarvan € 0,5 mln voor het Jongerenloket) opgenomen. De verdeling van de middelen over de jaren wordt licht bijgesteld. Bij de 10 MND 2017 en de omissie 2018 zullen deze middelen naar de programma’s worden toebedeeld.

Toelichting Technische wijzigingen
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting ( - € 5,2 mln)

De ‘actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting’ omvat de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (Bestuurs- en concernondersteuning) aan alle andere producten en programma’s, volgens een verdeelsystematiek gebaseerd op de personeelssterkte, uitgedrukt in fte (fulltime-equivalent). De ‘overhead clustermanagement en ondersteuning’ is een uitwerking van BBV-regelgeving. Het leidinggevend personeel en het secretariaat vormen overhead; de BBV-regels verplichten deze in de begroting apart zichtbaar te maken. In de meeste gevallen gaat het hier om personeelslasten die voorheen waren opgenomen onder ‘personeel’.