Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Oorspronkelijke begroting

-21.120

-19.910

-19.516

-19.452

-19.452

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-67

-67

-67

-67

-67

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

1.929

-687

-2.187

-2.186

-2.186

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

0

-688

-229

-314

-249

Totaal bijgestelde begroting

-19.259

-21.352

-21.999

-22.019

-21.954

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Dienstverlening (frontoffice)

Technische Wijzigingen

0

-688

-229

-314

-249

Bijstelling leges

0

0

0

0

0

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-692

-232

-323

-285

Overige technische wijzigingen

0

4

4

4

32

Totaal

0

-688

-229

-314

-249

Toelichting Technische wijzigingen
Bijstelling Leges ( € 0)

De legesbaten zijn voor 2017 met € 1.200 eenmalig verhoogd. Reden hiervoor is dat de legesopbrengsten over het 1e halfjaar hoger waren dan verwacht. Van dit bedrag wordt € 400 aan rijksleges reisdocumenten, rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) en naturalisatie afgedragen aan de diverse overheidsinstanties. Het resterende bedrag, zijnde € 800 wordt ingezet voor extra inhuur aan de balies van de stadswinkels.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting ( van - € 692 tot -  € 285)

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.

Overige Technische wijzigingen (van € 4 tot € 32)

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.