Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Oorspronkelijke begroting

-15.412

-15.092

-14.056

-14.028

-14.028

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

71

71

71

71

71

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-301

-421

-421

-386

-386

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

455

-816

-311

-351

-321

Totaal bijgestelde begroting

-15.186

-16.258

-14.717

-14.693

-14.664

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Burgerzaken

Ramingsbijstellingen

455

-455

0

0

0

Rechtsherstel Joodse Slachtoffers

455

-455

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Verkiezingen

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

-361

-311

-351

-321

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-366

-314

-354

-337

Overige technische wijzigingen

0

5

3

3

2

Totaal

455

-816

-311

-351

-321

Toelichting Ramingsbijstellingen
Rechtsherstel Joodse slachtoffers ( van € 455 tot - € 455)

In de Voorjaarsnota 2017 is besloten, in navolging van Amsterdam en Den Haag, om onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met Joodse eigendommen in Rotterdam tijdens en na de oorlog, en naar de behandeling van Joodse oorlogsslachtoffers na de oorlog door de gemeente Rotterdam.
Omdat het zwaartepunt van het onderzoek in 2018 ligt wordt voorgesteld om € 455 van het toegekende budget door te schuiven naar 2018 om deze lasten dan te dekken.

Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Verkiezingen ( € 0)

In 2018 wordt de projectorganisatie opgenomen in de staande organisatie en de reguliere apparaatslasten. Voorgesteld wordt de betreffende onttrekking (€ 500) te laten vervallen en de toevoeging daarmee te verlagen.

Toelichting Technische wijzigingen
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting( van -€ 366 tot -€ 337)

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.

Overige Technische wijzigingen (van € 5 tot € 2)

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.