Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Oorspronkelijke begroting

-41.902

-38.660

-36.788

-36.735

-36.735

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.726

-2.480

-1.957

-1.957

-1.957

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

662

-1.399

-318

-372

195

Totaal bijgestelde begroting

-42.967

-42.539

-39.063

-39.065

-38.497

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Veilig

Intensiveringen

0

-1.032

-1.022

-1.012

-502

Extra budget ondermijning

0

-500

-500

-500

0

Inrijbeperkende maatregelen

0

-532

-522

-512

-502

Ramingsbijstellingen

1.057

-325

810

810

810

Plan Oost

535

-285

0

0

0

Focusaanpak Bospolder

850

-850

0

0

0

Ambtelijk secretaris OR

0

29

29

29

29

Huldiging Feijenoord

-1.100

0

0

0

0

Veiligheidshuis

772

781

781

781

781

Taakmutaties

-659

0

0

0

0

NCTV versterkingsgelden Radicalisering

-659

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

264

-42

-106

-170

-113

Kostenverdeling

-108

21

11

18

46

Aanpassen interne rente

0

1

0

0

0

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-213

-118

-188

-159

Spaanse Polder

100

0

0

0

0

Plan Oost

150

150

0

0

0

Crisisorganisatie

122

0

0

0

0

Totaal

662

-1.399

-318

-372

195

Toelichting intensiveringen
Extra budget ondermijning (- € 500)

De gemeente heeft naar aanleiding van een motie van de raad vanaf 2018 voor drie jaar extra budget beschikbaar gesteld ter bestrijding van ondermijning.

Inrijbeperkende maatregelen (van € 0 tot - € 502)

Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en grote evenementen, waar veel publiek op afkomt. Maar helaas moet ook Rotterdam, door aanslagen in de recente jaren in verschillende Europese steden, extra alert zijn op locaties waar veel mensen bijeen komen. De gemeente wil deze locaties de nodige bescherming bieden door de fysieke weerbaarheid te vergroten. Uitgangspunt daarbij is dat Rotterdam een aantrekkelijke en toegankelijke stad blijft en zoveel mogelijk bescherming biedt voor grote groepen mensen in de stad om uit te gaan en te recreëren. De investeringen die hiervoor in 2017 worden gedaan, worden in 5 jaar afgeschreven.

Toelichting ramingsbijstellingen
Plan Oost (van € 535 tot -€ 285)

Plan Oost is volop in uitvoering, er zijn veel initiatieven om de veiligheid te verbeteren. Een aantal activiteiten loopt door tot in 2018, waardoor een deel van het budget moet doorschuiven naar volgend jaar. Het gaat om middelen voor de aanpak auto-inbraken preventie parkeerplaatsen, woninginbraak-preventie, verlichting brandgangen en de portiekaanpak. Voor de dekking van de kosten voor jeugd-handhavers in 2018 is € 250 van budget Veilig van 2017 overgeheveld naar product Handhaven wet- en Regelgeving.

Focusaanpak Bospolder Tussendijken 2017 (van € 850 tot - € 850)

De focusaanpak Bospolder Tussendijken is volop in uitvoering, er zijn veel initiatieven om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Een aantal activiteiten loopt door tot in 2018, waardoor een deel van het budget verschuift van 2017 naar 2018.

Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad  (€ 29)

Er zijn nieuwe ondernemingsraden gestart. Met ingang van 2018 wordt vanuit dit product een financiële bijdrage geleverd ter dekking van de kosten van de secretaris van de ondernemingsraad.

Huldiging Feijenoord (- € 1,1 mln)

Voor de huldiging van Feijenoord in verband met het landskampioenschap seizoen 2016-2017, is onder meer voor alle veiligheidsmaatregelen € 1,1 mln aan kosten gemaakt. Dit niet kan worden opgevangen binnen het bestaande budget.

Veiligheidshuis (van € 772 tot € 781)

Een budget van het Veiligheidshuis van €772 in 2017 en €781 vanaf 2018 wordt verschoven van product Veilig naar product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid en is daarmee onderdeel geworden van de budgetten van de Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA) binnen dat product.

Toelichting taakmutaties
NCTV gelden Radicalisering (- € 659)

Net als in 2016 heeft de gemeente Rotterdam in 2017 extra budget gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor de aanpak van radicalisering.

Toelichting technische wijzigingen
Kostenverdeling (van -€ 108 tot € 46)

Door een bijstelling van de afroming van garantiebanen van € 14 in 2017 en het verdelen van het budget voor de Crisisorganisatie van - € 122 in 2017, wordt een aanpassing van de kostenverdeling doorgevoerd in de meerjarenbegroting.

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van
- € 213 tot - € 159)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead

Spaanse Polder (€ 100)

Bij de Voorjaarsnota is een structureel budget van € 1,0 mln per jaar toegekend voor de verbetering van de veiligheid in de Spaanse Polder. Deels betreft dit extra inzet van stadswachten en om deze reden is € 100 budget overgedragen aan het product Handhaven wet- en regelgeving.

Plan Oost (van € 150 tot € 0)

Voor de dekking van de kosten van jeugdhandhavers in 2017 en 2018 is €150 budget per jaar overgeheveld met betrekking tot Plan Oost van product Veilig naar product Handhaven wet- en Regelgeving.

Crisisorganisatie (€ 122)

Bij de Voorjaarsnota is € 500 per jaar beschikbaar gekomen in 2017 en 2018 voor de opbouw van een crisisorganisatie. Bij de Begroting 2018 is dit budget van 2017 verdeeld en een deel ervan (€ 122) zal worden ingezet voor extra personeel. Zie ook bij kostenverdeling.