Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid

Oorspronkelijke begroting

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

0

-1.226

-1.226

-1.226

-1.226

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-772

19

19

-1.281

-1.281

Totaal bijgestelde begroting

-54.492

-54.926

-54.926

-56.227

-56.227

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid

Ramingsbijstellingen

-772

19

19

-1.281

-1.281

FLO Brandweer

0

800

800

-500

-500

Opvoeren budget RVA

0

0

0

0

0

Verplaatsen budget RVA Veiligheidshuis

-772

-781

-781

-781

-781

Totaal

-772

19

19

-1.281

-1.281

Toelichting ramingsbijstellingen
FLO Brandweer (van € 800 tot - € 500)

Er zijn extra lasten gemoeid met het functioneel leeftijd ontslag (FLO) bij de Brandweer. Hiervoor was bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 een extra budget opgevoerd van € 1 mln per jaar. Op basis van nieuwe en meer nauwkeurige informatie is dit budget verlaagd met € 800 in 2018 en 2019 en verhoogd met € 500 in 2020 en 2021.

Opvoeren budgetten RVA (0)

De budgetten van de regionale veiligheidsactiviteiten Burgernet, VAR, RIEC en Veiligheidshuis (RVA), waarvoor Rotterdam de kassier is, zijn vanaf 2017 onderdeel geworden van de begroting van Rotterdam, binnen het product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid (budgetneutraal). Hierdoor zijn de baten en lasten op dit product met €4,9 mln toegenomen, naast de verschuiving van een budget van het Veiligheidshuis van product Veilig naar dit product (zie volgende punt).

Verplaatsen budget Veiligheidshuis (van - € 772 tot - € 781)

Een budget van het Veiligheidshuis van € 772 in 2017 en € 781 in 2018 en verder is verschoven van product Veilig naar product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid, en is daarmee onderdeel geworden van de budgetten voor Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA).