Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Oorspronkelijke begroting

-56.427

-55.216

-53.919

-53.777

-53.777

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

378

430

105

105

105

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-165

-2.982

-2.805

-2.254

-2.254

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-1.800

-1.123

-761

-875

-733

Totaal bijgestelde begroting

-58.014

-58.892

-57.380

-56.801

-56.659

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Handhaven wet- en regelgeving

Technische Wijzigingen

-1.800

-1.123

-761

-875

-733

Generieke Overhead

0

-360

-396

-508

-465

Doorontwikkeling

0

-510

-510

-510

-510

Fiscalisten

-1.564

0

0

0

0

Clusterspecifieke overhead

15

-11

-107

-107

-107

Beveiliging gemeentelijke objecten

0

0

0

0

0

Spaanse Polder

-100

0

0

0

0

Plan Oost

-150

-400

0

0

0

Diverse mutaties

-1

158

252

250

349

Totaal

-1.800

-1.123

-761

-875

-733

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 360 tot - € 465)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Doorontwikkeling ( - € 510)

Om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende omgeving en hogere eisen die de stad en de samenwerkingspartners stellen, dienen de afdelingen Handhaving, Parkeren, Toezicht en bedrijfsbureau van Toezicht en Handhaving zich op een aantal onderdelen door te ontwikkelen. Op het personele vlak is het gezien deze ontwikkelingen noodzakelijk om meer te differentiëren in functies en waardering. Een deel van de dekking voor de hiermee samenhangende hogere personeelskosten komt uit een besparing op de stafafdeling van Stadsbeheer, welke is verwerkt onder diverse mutaties.

Fiscalisten (- € 1,6 mln)

Bij de transitie van handmatige parkeercontrole naar controle met behulp van scantechnologie is een efficiëntieslag gerealiseerd. Deze besparing is per abuis dubbel ingeboekt in de begroting van product Handhaven wet- en regelgeving waar parkeerhandhaving destijds onderdeel van uitmaakte. Hierdoor is er een knelpunt ontstaan dat voor 2018 en verder opgelost is door dekking vanuit de algemene middelen. Voor 2017 wordt het resterende knelpunt ad € 1,6 mln. gedekt uit product Parkeren.

Clusterspecifieke overhead (van € 15 tot - € 107)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, is een onderdeel van het programma Overhead.

Beveiliging gemeentelijke objecten (€ 0)

De interne opbrengsten worden in 2017 verhoogd met € 0,5 mln door een toename van de vraag naar beveiliging van gemeentelijke objecten (extra inzet op werkpleinen, servicepunten, truckparking en parkeergarages). Hiertegenover staat een verhoging van het inhuurbudget zodat de gewenste extra inzet kan worden geleverd.

Spaanse Polder (- € 100)

Als gevolg van het plannen en concreet maken van de inzet op Spaanse Polder hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden om zo effectief mogelijk de gestelde doelstellingen te bereiken. De middelen worden ingezet ten behoeve van vier fte BOA voor handhavingsaspecten in de Spaanse Polder.

Plan Oost (van - € 150 tot - € 400)

Voor de dekking van de kosten van de extra inzet van handhavers met betrekking tot Plan Oost is in 2017 €150 en in 2018 €400 budget overgeheveld van product Veilig naar product Handhaven Wet- en Regelgeving.

Diverse mutaties (van - € 1 tot € 349)

Dit betreft diverse kleine technische wijzigingen, namelijk:

  • Actualisatie inhuurbudget handhavers en beveiligers;
  • Actualisatie studiebudget;
  • Trainees afroming;
  • Garantiebanen;
  • Actualisatie baten handhaving op vrachtwagen parkeren;
  • Verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5%.