Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke bereikbaarheid

Oorspronkelijke begroting

-15.420

-14.880

-13.919

-13.670

-13.670

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

145

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-3

-111

-104

-113

-113

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

17

449

-576

-95

39

Totaal bijgestelde begroting

-15.262

-14.542

-14.599

-13.879

-13.744

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke bereikbaarheid

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam H6-weg

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoek van Holland buitenruimte en verkeersaanpassingen

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

17

449

-576

-95

39

Werkpakket / Tarieven 2018-2021

0

1.062

158

554

564

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-836

-935

-839

-690

Aanpassen interne rente

0

223

201

190

165

Overige technische wijzigingen

17

0

0

0

0

Totaal

17

449

-576

-95

39

Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam H6-weg (€ 0)

De begrote kapitaallasten met betrekking tot het project H6-weg zijn geactualiseerd en de hieraan gerelateerde onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is bijgesteld.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoek van Holland buitenruimte en verkeersaanpassingen    (€ 0)

Bij de voorjaarsnota 2017 is in het investeringsvoorstel 2018 een bedrag van € 4,8 mln. beschikbaar gesteld vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Deze middelen worden ingezet ter dekking van de kosten als gevolg van de spoorverlenging en de hiermee samengaande aanpassingen in de buitenruimte van Hoek van Holland. Het gaat om aanpassingen in de directe omgeving van de stations en de aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Deze ingrepen zijn nodig om tot een veilige, goed ingepaste en functionerende Hoekse Lijn te komen die op draagvlak kan rekenen bij de omgeving en recht doet aan de afspraken met de gemeenteraad en andere partijen. Het totaal aan ingrepen leidt tot een betere ontsluiting van dorp en strand en draagt bij aan de ontwikkeling van Hoek van Holland tot een vier-seizoenenbadplaats. De hieraan gerelateerde onttrekking is door middel van deze wijzigingen in de begroting 2018 en verder opgenomen.

Toelichting Technische wijzigingen
Werkpakket / tarieven (van € 1.1 mln tot € 564)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 836 tot - € 690)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Aanpassen interne rente (van € 223 tot € 165)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Overige technische wijzigingen (€ 17)

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.