Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Oorspronkelijke begroting

16.169

16.871

17.016

17.015

17.015

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-9

-14

-14

-14

-14

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

9.458

4.365

4.296

4.383

4.383

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.564

853

883

847

853

Totaal bijgestelde begroting

27.182

22.075

22.181

22.231

22.237

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Technische Wijzigingen

1.564

853

883

847

853

Generieke overhead

0

-156

-112

-141

-130

Interne rente

0

980

965

959

954

Fiscalisten

1.564

0

0

0

0

Overige mutaties

0

29

30

29

29

Totaal

1.564

853

883

847

853

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 156 tot - € 130)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Interne rente ( van € 980 tot € 954)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Fiscalisten (€ 1,6 mln)

Bij de transitie van handmatige parkeercontrole naar controle met behulp van scantechnologie is een efficiëntieslag gerealiseerd. Deze besparing is per abuis dubbel ingeboekt in de begroting van product handhaven wet- en regelgeving waar parkeerhandhaving destijds onderdeel van uitmaakte. Hierdoor is er een knelpunt ontstaan dat voor 2018 en verder opgelost is door dekking vanuit de algemene middelen. Voor 2017 wordt het resterende knelpunt ad € 1,6 mln. gedekt door product Parkeren.

Overige mutaties ( € 29)

Dit betreft diverse technische bijstellingen van de begrote parkeerbaten en hiermee samenhangende parkeerlasten. Belangrijkste bijstellingen hebben betrekking op:

  • Actualisatie baten fiscale naheffingen, bezoekersparkeervergunningen en P+R. Verder zijn de hiermee samenhangende lasten waaronder de voorziening dubieuze debiteuren geactualiseerd;
  • Herverdeling diverse kostenbudgetten van parkeren waaronder budgetten die zijn toegekend bij de voorjaarsnota;
  • Aanpassingen clusteroverhead als gevolg van herverdeling van budgetten van de stafafdelingen.