Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Oorspronkelijke begroting

-14.730

-15.050

-13.264

-12.473

-12.473

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-328

-328

-327

-327

-327

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-724

-1.306

-853

-845

-1.320

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-20

211

215

203

192

Totaal bijgestelde begroting

-15.802

-16.473

-14.230

-13.442

-13.928

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit E-laadpalen

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam - Hoek van Holland buitenruimte strand

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam Kruising Volgerweg

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken - Buurtfietsenstalling

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vervoer over water

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-20

211

215

203

192

Aanpassen interne rente

0

211

215

203

192

Overige technische wijzigingen

-20

0

0

0

0

Totaal

-20

211

215

203

192

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit E- laadpalen( € 0)

Als gevolg van actualisatie van het bestedingsplan met betrekking tot het project E-laadpalen is een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit in 2017 en een evenredige verhoging in 2018 in de begroting opgenomen.

Bestemmingsreserve Citylab ( € 0)

Als gevolg van actualisatie van het bestedingsplan met betrekking tot het project Citylab is een verlaging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Citylab in 2017 en een evenredige verhoging in 2021 in de begroting opgenomen.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoek van Holland buitenruimte strand ( € 0)

Als gevolg van actualisatie van het bestedingsplan met betrekking tot het project Hoek van Holland buitenruimte strand is een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam in 2017 en een evenredige verlaging in 2018 en verder in de begroting opgenomen. Daarnaast is als gevolg van de toekenning vanuit het investeringsvoorstel 2018 uit de Voorjaarsnota 2017 met betrekking tot het project Hoek van Holland strandomgeving een verhoging van de ontrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) in begrotingsjaren 2017 en 2018 geraamd.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Kruising Volgerweg ( € 0)

De begrote kapitaallasten met betrekking tot het project Kruising Volgerweg zijn met ingang van 2018 in de begroting opgenomen en is de hieraan gerelateerde onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) bijgesteld.

Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken buurtfietsenstalling ( € 0)

Bij de Voorjaarsnota 2017 heeft een overheveling van € 300 vanuit het product Ruimte en Wonen ten behoeve van de subsidieregeling Buurtfietsenstallingen plaatsgevonden. Als gevolg van actualisatie van het bestedingsplan van deze subsidieregeling is in 2017 een bedrag van € 150 gedoteerd aan de bestemmingsreserve Kansrijke wijken. In 2018 vindt vervolgens een evenredig hoge onttrekking aan deze bestemmingsreserve van € 150 plaats.

Bestemmingsreserve Vervoer over water ( € 0)

Bij de Voorjaarsnota 2016 is een meerjarig budget voor het project Vervoer over water beschikbaar gesteld van in totaal € 2.650. Het meerjarig bestedingsplan van het project Vervoer over water is in deze begroting aangepast. Als gevolg hiervan is de meerjarige mutatie aan de bestemmingsreserve Vervoer over water voor de jaren 2017 tot en met 2021 hierop aangepast.

Toelichting Technische wijzigingen
Aanpassen interne rente (van € 211 tot € 192)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Overige technische wijzigingen (- € 20)

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.