Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Oorspronkelijke begroting

-22.368

-22.259

-21.010

-20.995

-20.995

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

175

10

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-3.252

-2.989

-2.965

-2.970

-2.970

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

547

-791

-14

-34

-18

Totaal bijgestelde begroting

-24.899

-26.029

-23.988

-23.999

-23.983

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Ramingsbijstellingen

505

-455

45

45

45

Actualisatie omslagrente

5

45

45

45

45

Waste to Chemicals

500

-500

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) - ISO Science Tower

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

42

-335

-59

-79

-63

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-598

-572

-592

-583

Innovation Center Rotterdam The Hague Airport overheveling

0

-250

0

0

0

Aanpassing tarieven / werkpakket

0

468

468

468

468

Diversen

42

45

45

45

52

Totaal

547

-791

-14

-34

-18

Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie omslagrente (van € 5 tot € 45)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Waste to Chemicals (van € 500 tot - € 500)

Op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven zijn de budgetten geactualiseerd. De uitgaven van de middelen zullen plaatsvinden in 2018.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam IFR - ISO Science Tower  (€ 0)

Op basis van de geraamde inkomsten en uitgaven zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves geactualiseerd. De onttrekking voor de cofinanciering van de Rotterdam Science Tower (IFR-214) wordt voor 2018 geprognosticeerd voor een bedrag ter hoogte van € 500.

Toelichting technische Wijzigingen
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van -€ 598 tot -€ 583)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Innovation Center Rotterdam The Hague Airport overheveling (-€ 250)

Op het gebied van duurzaamheid is vanuit het Zomerakkoord € 250 beschikbaar gesteld voor het Innovatieprogramma “Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase”. Dit budget is als intensivering begroot onder het programma Stedelijke Inrichting en op basis van een technische wijziging overgeheveld naar het programma Economische Zaken.

Aanpassing tarieven / werkpakket (€ 468)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diverse mutaties (van € 42 tot € 52)

Deze mutaties hebben betrekking op diverse bijstellingen in de apparaatslasten.