Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Markten

Oorspronkelijke begroting

-776

-1.113

-1.116

-1.115

-1.115

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

-1

-1

-1

-1

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

1

-33

-31

-19

-19

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-14

-21

-17

-19

-18

Totaal bijgestelde begroting

-790

-1.168

-1.165

-1.154

-1.153

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Markten

Technische Wijzigingen

-14

-21

-17

-19

-18

Generieke overhead

0

-24

-20

-22

-21

Diverse mutaties

-14

3

3

3

3

Totaal

-14

-21

-17

-19

-18

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 24 tot - € 21)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Diverse mutaties  (van - € 14 tot € 3)

Dit betreft diverse mutaties waarbij enkele budgetten zijn herverdeeld en de clusteroverhead die is aangepast.