Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Oorspronkelijke begroting

-70.882

-73.291

-76.899

-76.894

-76.894

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

18

171

171

171

171

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

4.770

3.526

6.681

3.486

-576

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.049

2.267

2.247

2.239

2.242

Totaal bijgestelde begroting

-65.045

-67.328

-67.801

-70.998

-75.057

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Ramingsbijstellingen

1.000

0

0

0

0

Actualisatie interne doorbelasting Onderwijs

1.000

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve conversie vanuit Investeringsfonds Rotterdam, ISV-3 naar Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

49

2.267

2.247

2.239

2.242

Doorbelasting apparaatslasten

0

13

17

15

15

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-96

-88

-94

-91

Budgetten vervoerscoördinatiepunt vanuit jeugd en onderwijs

49

141

141

141

141

Inkoopspoor doelgroepenvervoer prog. onderwijs

0

318

318

318

318

Renteverlaging van 3% naar 2,5%.

0

1.819

1.816

1.812

1.807

Budgetverschuivingen

0

72

41

46

51

Totaal

1.049

2.267

2.247

2.239

2.242

Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie interne doorbelasting onderwijs (€ 1,0 mln)

De lasten voor Onderwijshuisvesting vallen 1 mln lager uit dan begroot. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in 2017 minder aanvragen zijn ingediend voor kleine bouwkundige aanpassingen aan schoolgebouwen. Daarnaast zijn uitgaven voor Collectieve Huurovereenkomst 2017 geactualiseerd op basis van de huidige portefeuille van panden.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve conversie vanuit Investeringsfonds Rotterdam naar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (€ 0)

De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve NPRZ-wonen door bundeling van eerder toegekende gemeentelijke middelen voor fysieke projecten in NPRZ-gebied. De geraamde onttrekking voor het gymnasium op zuid aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam is daarom overgeheveld naar een onttrekking aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Toelichting technische wijzigingen
Doorbelasting apparaatslasten (van € 13 tot € 15)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 96 tot - € 91)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Budgetten vervoerscoördinatiepunt vanuit onderwijs (van € 49 tot € 141)

In 2017 is gestart met de oprichting van een gemeentelijk coördinatiepunt doelgroepenvervoer. Vanaf 2018 gaat het coördinatiepunt daadwerkelijk van start. Vanuit onderwijs wordt er een bijdrage geleverd voor het onderdeel leerlingenvervoer.

Inkoopspoor doelgroepenvervoer (€ 318)

Het budget voor leerlingenvervoer gymnastiek stond onder het product onderwijshuisvesting. Om meer inzicht te krijgen wordt dit budget vanuit het product onderwijshuisvesting overgeheveld naar het product onderwijsbeleid. Alle budgetten voor doelgroepenvervoer, in het kader van onderwijs, vallen vanaf 2019 onder één product.

Renteverlaging van 3% naar 2,5% (€ 1,8 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Budgetverschuivingen (van € 72 tot € 51)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.