Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Oorspronkelijke begroting

-64.649

-63.427

-63.011

-63.433

-63.433

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

234

14

19

19

19

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

39

-362

-331

-317

-688

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.271

698

753

713

779

Totaal bijgestelde begroting

-63.105

-63.078

-62.570

-63.017

-63.323

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Ramingsbijstellingen

0

0

0

0

0

Onderbesteding OAB-middelen 2017 inzetten in 2018

0

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding/Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

1.271

698

753

713

779

Doorbelasting apparaatslasten

-59

151

193

168

168

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

317

396

338

361

Beleid voor beleid

700

0

0

0

0

Budgetoverheveling Onderwijs naar Volksgrezondheid en Zorg Ouderbetrokkenheid

0

0

130

130

130

Inkoopspoor doelgroepenvervoer

0

-318

-318

-318

-318

Maatschappelijke Ontwikkeling cofinanciering BISDOM

310

0

0

0

0

verdeling Klijnsma-middelen

-160

-60

0

0

0

Budgetverschuivingen

480

608

352

395

438

Totaal

1.271

698

753

713

779

Toelichting ramingsbijstellingen
Onderbesteding OAB-middelen 2017 inzetten in 2018 (€ 0)

In 2017 worden niet alle rijksmiddelen voor OAB besteed. Vanaf 2018 zijn er naar verwachting echter minder rijksmiddelen beschikbaar voor OAB. De onderbesteding van 2017 wordt ingezet voor 2018, zodat de korting gedeeltelijk kan worden opgevangen.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Citylab (€ 0)

Inzet vanuit concernbrede Citylab bestemmingsreserve specifiek voor de Citylab reserve onderwijs. Deze inzet dient ter dekking van meerjarige verplichtingen die zijn aangegaan in 2015 en 2016.

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies (€ 0)

De gemeente Rotterdam heeft een Europese subsidie gehonoreerd gekregen voor het project Bridge. De beoogde activiteiten moeten jongeren in Rotterdam Zuid helpen om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden. Voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie is cofinanciering vanuit de gemeente Rotterdam. De vereiste cofinanciering vanuit het onderwijsbeleid is geactualiseerd.

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding/Vakmanschap in zorg, haven en techniek (€ 0)

Beide reserves zijn ter dekking voor activiteiten voor het NPRZ-programma. De onttrekking van de reserve is meerjarig geactualiseerd. Daarnaast worden de middelen langer ingezet (t/m 2020) zodat er aansluiting kan worden gemaakt met het nieuwe uitvoeringsprogramma NPRZ 2019-2021.

Toelichting technische wijzigingen
Doorbelasting apparaatslasten (van -€ 59 tot € 168)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 317 tot € 361)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Beleid voor beleid (€ 700)

De vernieuwende werkwijze van het jongerenloket leidt tot voorinvesteringen in 2017. Het relatief hoge ziekteverzuim leidt tezamen met voornoemde reden tot meer inhuur. Om het beleid van het Jongerenloket op de juiste wijze te kunnen uitvoeren (begeleiden van jongeren tot zelfredzaamheid) is besloten om eenmalig extra budget beschikbaar te stellen.

Budgetoverheveling Onderwijs naar Volksgezondheid en Zorg Ouderbetrokkenheid (€ 130)

Stichting Hoedje van Papier ontvangt momenteel twee subsidies (één via onderwijs en één via jeugd). Vanaf 2018 wordt budget overgeheveld van onderwijs naar jeugd, zodat de instelling voortaan nog één subsidie ontvangt via jeugd.

Inkoopspoor doelgroepenvervoer (- € 318)

Een gedeelte van het budget voor doelgroepenvervoer stond onder het product onderwijshuisvesting. Om meer inzicht te krijgen wordt het budget voor leerlingenvervoer gymnastiek vanuit het product onderwijshuisvesting overgeheveld naar het product onderwijsbeleid. Alle budgetten voor doelgroepenvervoer in het kader van onderwijs vallen zo onder één product.

Maatschappelijke Ontwikkeling cofinanciering BISDOM (€ 310)

Dit betreft een bijdrage aan de ontwikkeling voor managementinformatie binnen het concern.

Verdeling Klijnsma-middelen (van - €160 tot - € 60)

Vanuit de Klijnsma-middelen wordt budget overgeheveld naar het product onderwijsbeleid o.a. voor de uitvoering van de motie Naar school en aan de bak.

Budget verschuivingen (van € 480 tot € 438)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.