Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Oorspronkelijke begroting

-125.057

-125.012

-125.078

-125.070

-125.070

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-103

-100

-50

-50

-50

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-569

-3.595

-3.596

-3.596

-3.847

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-1.695

-207

1.941

27

32

Totaal bijgestelde begroting

-127.423

-128.914

-126.782

-128.689

-128.935

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Ramingsbijstellingen

-1.672

-228

1.900

0

0

Renovatie museum Boijmans van Beuningen

-1.672

-228

1.900

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Cultuurplan 2017-2020

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve jaaroverstijgende Cultuursubsidies

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-17

0

0

0

0

Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut

-17

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-6

21

41

27

32

Apparaatslasten

0

13

17

15

15

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

17

4

9

Budgetvereffening

-6

8

7

8

8

Totaal

-1.695

-207

1.941

27

32

Toelichting ramingsbijstellingen
Renovatie museum Boijmans van Beuningen (van - € 1,7 mln tot € 1,9 mln)

Uit het cultuurbudget zijn voor de jaren 2017 en 2018 middelen vrijgemaakt voor voorbereidende werkzaamheden op de renovatie van museum Boijmans van Beuningen. Deze middelen worden in jaarschijf 2019 van de cultuurbegroting verrekend.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Citylab (€ 0)

De onttrekking van € 121 in 2017 aan deze bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van subsidiebedragen die in 2016 zijn toegekend, maar waarvan de lasten financieel technisch drukken op het jaar 2017.

Bestemmingsreserve Frictiekosten Cultuurplan 2017 - 2020 (€ 0)

Het vastgestelde Cultuurplan 2017 - 2020 brengt frictiekosten met zich mee voor die instellingen die geen, of minder subsidie ontvangen in verhouding tot het vorige Cultuurplan. Hier is een bestemmingsreserve voor gevormd. Een bedrag van € 703 wordt aan deze bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van de frictielasten die in het jaar 2017 worden vergoed.

Bestemmingsreserve jaar overschrijdende Cultuursubsidies (€ 0)

De onttrekking van € 282 aan deze bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van subsidiebedragen die in 2016 zijn toegekend, maar waarvan de lasten financieel technisch drukken op het jaar 2017.

Bestemmingsreserve tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen (€ 0)

Voor de voorbereidingskosten op de realisatie van het collectiegebouw zijn meerjarige toezeggingen gedaan aan museum Boijmans van Beuningen. De fasering van de hieraan verbonden werkzaamheden loopt niet synchroon met de hiervoor op de begroting aanwezige middelen. Daarom wordt het voor 2017 beschikbare bedrag van € 900 nu gedeeltelijk toegevoegd aan de daarvoor bestaande bestemmingsreserve.

Toelichting taakmutaties
Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut (- € 17)

Als bijdrage in de kosten van de verkenning naar een Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut in Rotterdam-Zuid, ontvangt de gemeente Rotterdam voor het jaar 2017 een eenmalige rijksbijdrage van € 17 via de Algemene Uitkering Gemeentefonds.

Toelichtingen technische wijzigingen
Apparaatslasten (van € 13 tot € 15)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 17 tot € 9)

De berekening en totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Budgetverschuivingen (van - € 6 tot € 8)

Tussen de producten Cultuur en Sport en Recreatie hebben budgetverschuivingen plaatsgevonden zodat activiteiten op de juiste producten zijn geraamd. Het gaat onder andere om het budget voor de Sinterklaasintocht. Dit budget is van product Sport en Recreatie overgeheveld naar Cultuur. Verder is het budget voor de Marathon van Rotterdam overgeheveld van Cultuur naar Sport en Recreatie.