Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Oorspronkelijke begroting

-82.366

-82.640

-82.726

-80.647

-80.647

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

93

94

94

94

94

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-2.304

64

-2.144

-629

-127

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

619

-3.815

-3.584

-3.971

-4.142

Totaal bijgestelde begroting

-83.957

-86.298

-88.361

-85.153

-84.823

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Ramingsbijstellingen

250

-1.654

-847

-658

-499

Bestemmingsreserve IFR MFA De Rozenburcht

-491

-438

-429

-421

-412

Frictiekosten Verzelfstandiging Natuur- en Milieu Educatie

-29

-358

-581

-162

-87

Frictiekosten Verzelfstandiging Sportbedrijf

-238

0

238

0

0

Subsidieregeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen

784

-784

0

0

0

Subsidieregeling Extra Impuls Verduurzamen Sportverenigingen

225

-75

-75

-75

0

Reserves

4

105

102

100

98

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Groot Onderhoud

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve IFR Gymlokalen Lekker Fit!

0

-11

-11

-11

-11

Bestemmingsreserve IFR Sportaccommodaties 2014

0

113

111

109

107

Bestemmingsreserve IFR Sporthal Motorstraat

0

-9

-9

-9

-9

Bestemmingsreserve IFR Toegankelijke accommodaties

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve IFR Toegankelijke accommodaties

4

12

12

11

11

Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

0

0

0

0

Taakmutaties

0

-300

-300

-300

-300

Gezond in de stad

0

-300

-300

-300

-300

Technische Wijzigingen

365

-1.966

-2.540

-3.113

-3.441

Apparaatslasten

12

551

551

500

500

Verdeling knelpunten

0

432

250

280

311

Aanpassen interne rente

0

71

66

61

57

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

2.068

2.175

2.109

2.130

Bestemmingsreserve IFR Stelselwijziging Vastgoed

6

-96

-96

-96

-96

Budgetverschuiving van Sport en Recreatie naar Werk

300

0

0

0

0

Budgetverschuiving vanwege Verzelfstandiging Sportbedrijf

0

-275

-187

-187

-187

Formatiewijziging Recreatieoord HvH en NME

-12

-3

-3

-3

-3

Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Sportbedrijf

0

0

0

0

0

Verwerking overhead overdracht naar Sportbedrijf

0

-6.864

-6.883

-6.883

-6.883

Nadere uitwerking frictiekosten Sportbedrijf

59

1.775

1.214

735

374

Renteverlaging van 3% naar 2,5 %

0

376

374

371

356

Totaal

619

-3.815

-3.584

-3.971

-4.142

Toelichting ramingsbijstellingen
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (van - € 491 tot - € 412)

Vanuit de gegenereerde baten van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) vindt dekking plaats van de rentelasten van het nieuwe zwembad in het gebied Rozenburg. Daarnaast heeft eind 2016 een stelwijziging Vastgoed plaatsgevonden. Deze wijziging leidt tot wijziging in de kapitaallasten van een aantal zwembaden die gedekt worden uit het IFR.

Frictiekosten verzelfstandiging Natuur- en Milieu Educatie (van - € 29 tot - € 87)

In 2018 en verdere jaren wordt een bedrag toegevoegd aan de meerjarenraming ter dekking van de toekomstige frictielasten Natuur- Milieu en Educatie.

Frictiekosten verzelfstandiging Sportbedrijf (van - € 238 tot € 238)

Bij de 1ste herziening is het totaalbedrag van de frictiekosten verwerkt. Bij de 2de herziening vindt op basis van nadere informatie een aanpassing plaats die leidt tot verschuiving van budget van 2019 naar 2017.

Subsidieregeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen (van € 784 tot - € 784)

In 2017 is het aantal aanvragen voor de eenmalige regeling Achterstallig onderhoud clubgebouwen achtergebleven. Omdat het een bekend aantal clubgebouwen betreft en erop gerekend wordt dat de uitvoering van deze regeling in zowel 2017 en 2018 plaats zou vinden, is een budgetverschuiving naar 2018 opgenomen omdat het merendeel van de lasten in 2018 zullen vallen.

Subsidieregeling Extra Impuls Verduurzamen sportverenigingen (van € 225 tot - € 75)

In de begroting 2017 is een eenmalig bedrag van € 300 opgenomen om duurzaamheidsmaatregelen voor accommodaties in eigendom van sportverenigingen te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van 4 jaar. Om ook na 2017 over middelen voor dit doel te kunnen beschikken, wordt het resterende budget over de jaren herverdeeld.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC (€ 0)

Bij de Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 2 mln. toegekend voor het dekken van de frictiekosten fsk1 – 3 van de Lokale Culturele Centra (LCC) in de jaren 2018 en 2019. Omdat in 2017 al voor € 300 aan kosten zijn gemaakt voor dit doel, wordt voorgesteld voor de jaren 2018 en 2019 een bestemmingsreserve te vormen van het restbedrag van € 1,7 mln.

Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (€ 0)

Bij de Voorjaarsnota 2017 is besloten de bestemmingsreserve Groot Onderhoud te vormen om objecten / accommodaties op een dusdanig kwaliteitsniveau te brengen dat het acceptabel is voor het meegeven bij de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. De onderhoudswerkzaamheden (baten en lasten) vinden in 2017 plaats.

Bestemmingsreserve IFR - Gymlokalen Lekker Fit! (- € 11)

In 2017 is de omslagrente verlaagd van 3% naar 2,5%. De dekking van de rentelasten vindt plaats uit de rentebaten IFR en is op concernniveau budgettair neutraal.

Bestemmingsreserve IFR – Sportaccommodaties 2014 (van € 113 tot € 107)

Conform eerdere besluitvorming wordt het budget ter dekking van de kapitaallasten van de investering in de bouw van het zwembad Hart van Zuid omgezet van het exploitatiebudget van Sport en Cultuur naar de bestemmingsreserve IFR Sportaccommodaties 2014.

Bestemmingsreserve IFR – Sporthal Motorstraat (- € 9)

In 2017 is de omslagrente verlaagd van 3% naar 2,5%. De dekking van de rentelasten vindt plaats uit de rentebaten IFR en is op concernniveau budgettair neutraal.

Bestemmingsreserve IFR – Toegankelijke accommodaties (van € 4 tot € 11)

De planning van de activiteiten voor het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor minder validen is bijgesteld op basis van de projectplanningen. Daarnaast is in 2017 de omslagrente verlaagd van 3% naar 2,5%. De dekking van de rentelasten vindt plaats uit de rentebaten IFR en is op concernniveau budgettair neutraal.

Bestemmingsreserve Sport gebieden (€ 0)

De planning van de activiteiten die ten laste van de reserve Sport gebieden worden gebracht zorgen voor meer uitgaven in 2017 en 2018, respectievelijk € 195 en € 500. De onttrekkingen voor die jaren worden aangepast.

Toelichting taakmutaties
Gezond in de stad (- € 300)

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. Een bedrag van € 5 mln. was al meerjarig beschikbaar en dat wordt nu verhoogd naar € 19,44 mln. Gemeente Rotterdam heeft de verhoging ontvangen via de algemene uitkering Gemeentefonds. Vanaf 2018 is € 300 per jaar beschikbaar voor het product Sport en recreatie.

Toelichting technische wijzigingen
Apparaatslasten (van € 12 tot 500 )

Alle apparaatslasten worden toegerekend toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Budget verschuivingen (van € 432 tot € 311)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de productoverstijgende managementinformatie en ter bekostiging van productoverstijgende bedrijfsvoeringskosten.

Aanpassen interne rente (van € 71 tot € 57)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 2,0 mln tot € 2,1 mln)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma ‘Overhead’.

Budgetverschuiving tussen producten (van € 6 tot - € 96)

Tussen de producten Cultuur, Sport en recreatie, Armoedebestrijding en Reiniging vinden budgetverschuivingen plaats om activiteiten op het juiste product te ramen. Bijvoorbeeld aan het Jeugdsportfonds wordt tot nog toe subsidie verleend vanuit de producten Armoedebestrijding en Sport. Het budget van Armoedebestrijding wordt nu samengevoegd met dat van Sport.
Het budget van de Adviescommissie Dierenwelzijn wordt overgedragen naar Reiniging, omdat de taak van de commissie beter binnen de doelstelling van Reiniging past.

Budgetverschuiving van Sport en recreatie naar Werk (€ 300)

In 2017 zijn al frictiekosten gemaakt voor de schalen fsk 1 – 3 van de LCC. Er wordt van uitgegaan dat deze medewerkers worden geplaatst en begeleid vanuit het product Werk. Het gaat hier om de dekking van loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten.

Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Sportbedrijf (€ 0)

Conform de besluitvorming, op basis van het Hoofdlijnenbesluit, vindt verschuiving plaats van apparaatslasten naar programmalasten binnen het product Sport en Recreatie.

Formatiewijziging recreatieoord Hoek van Holland en Natuur- en Milieu Educatie (van - € 12 tot - € 3)

Bij het recreatieoord Hoek van Holland wordt de formatie uitgebreid met 0,65 fte voor 2017 en 1,95 fte voor 2018-2021. Het tekort wordt in 2017 gedekt uit de programmalasten en in 2018-2021 gedeeltelijk uit programmalasten en apparaatslasten. Bij Natuur- en Milieu Educatie wordt de opgelegde taakstelling geëffectueerd door het inleveren van 1,00 fte.

Verwerking overhead overdracht Sportbedrijf (- € 6,9 mln)

Conform de besluitvorming, op basis van het Hoofdlijnenbesluit, heeft de uitwerking plaatsgevonden van de doorberekening van de overheadvergoeding voor het Sportbedrijf op basis van het Berenschot norm. Tevens ook de uitwerking van de consequenties voor overheid en concernhuisvesting.

Nadere uitwerking frictiekosten Sportbedrijf (van € 59 tot € 374)

De mutatie van de frictiekosten van het Sportbedrijf is nader uitgewerkt.

Renteverlaging van 3,0% naar 2,5% (van € 376 tot € 356)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% wordt door cluster Stadsontwikkeling voor de kostendekkende huur (KDH) de verlaging doorgevoerd vanaf 2018 voor de sportobjecten, zoals zwembaden, sportvelden, kinderboerderijen e.d.